شماره جاری: دوره 13، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-100 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2008-2193
شاپا الکترونیکی
۲۵۸۸-۷۵۳X

بانک ها و نمایه نامه ها