نویسنده = مژگان امتیازجو
تعداد مقالات: 3
3. بررسی تاثیر دما و ازت بر روند تراکم و پراکنش سیانوباکتری های بخش جنوبی دریای مازندران در محدوده تنکابن تا امیرآباد

دوره 9، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 83-93

مهدیه مهدوی؛ طاهره مکتبی؛ مهدی روستایی؛ فاطمه خاکسار؛ مژگان امتیازجو