نویسنده = ایوب یوسفی جوردهی
تعداد مقالات: 4
1. اثر مس نیترات بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی خون بچه‌تاسماهی شیپ (Acipenser nudiventris)

دوره 11، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 36-42

آیین محمدرضایی؛ سورنا ابدالی؛ ایوب یوسفی جوردهی


2. اثر مس (2+Cu) بر تغییرات شاخص های خونی ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix)پرورشی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 90-102

سمیه شکوهی؛ سورنا ابدالی؛ حسین نگارستان؛ ایوب یوسفی جوردهی


4. اثر کادمیوم بر برخی شاخص های ایمنی ماهی فیتوفاگ ) Hypophthalmichthys molitrix

دوره 8، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 106-115

نگین جلایی؛ سورنا ابدالی؛ ایوب یوسفی جوردهی؛ مهتاب یارمحمدی