نویسنده = سید محمد رضا فاطمی
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی سلامت اکولوژیک خورهای بندرعباس از طریق شاخص زیستی BOPA

دوره 10، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 81-92

جاوید جهانداری؛ رضوان موسوی ندوشن؛ سید محمد رضا فاطمی؛ محمد صدیق مرتضوی


2. شناسایی و مطالعه ساختار جمعیت ماکروبنتوز در دریاچه گهر (استان لرستان)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 69-87

رضوان موسوی ندوشن؛ سید محمد رضا فاطمی؛ نفیسه حسنی


3. تعیین وضعیت تروفی دریاچه گهر با استفاده از شاخص TLI

دوره 8، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 75-88

منیر غیاث آبادی؛ رضوان موسوی ندوشن؛ سید محمد رضا فاطمی؛ سید علی جوزی


4. بررسی تاثیر هورمون 17 آلفا ـ متیل تستوسترون بر رنگ پذیری ماهی زروک Scatophagus argus

دوره 7، شماره 1، بهار 1391، صفحه 66-73

مجتبی شهیدیان؛ سید محمد رضا فاطمی؛ عیسی شریف پور؛ علی ماشینچیان مرادی؛ شهلا جمیلی؛ شاپور کاکولکی