نویسنده = بابا مخیر
تعداد مقالات: 6
1. بررسی رابطه طولی و وزنی خرچنگ دراز آب شیرین (Astacus leptodactylus) در سد شیان استان کرمانشاه

دوره 8، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 9-19

پوریا حشمت زاد؛ بابا مخیر؛ حسین عمادی


2. بررسی اثر کلرید کبالت بر برخی شاخص های خونی ماهی اسکار سلطنتی((Astronatus ocellatus

دوره 8، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 9-19

حسین عمادی؛ آرزو مهانی؛ بابا مخیر


3. بررسی آلودگی انگلی ماهی کیلکای چشم درشت دریای خزر

دوره 7، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 37-47

هادی جدّی؛ بابا مخیر؛ امیراقبال خواجه رحیمی


4. بررسی درصد و شدت آلودگی های انگلی ماهی مخرج لوله ای(Rhodeus sericeus amarus)در رودخانه زردی(مازندران)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 19-31

مهدیه تقوی؛ بابا مخیر؛ علی اصغر سعیدی؛ سید هادی موسوی


5. بررسی وضعیت سفیدشدگی مرجان ها در جزیره کیش ،خلیج فارس

دوره 6، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 30-39

آزاده صالح دوست؛ محمد جواد جامی؛ حسین نگارستان؛ رضوان موسوی ندوشن؛ بابا مخیر


6. بررسی درصد و شدت آلودگی انگلی ماهی سفید رودخانه ای (Leuciscus cephalus)و سیاه ماهی (Capoeta capoeta gracilis) رودخانه نکا

دوره 4، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 50-60

محمد حسین غلامی؛ بابا مخیر؛ عباس بزرگنیا؛ همایون حسین زاده صحافی