نویسنده = همایون حسین زاده صحافی
تعداد مقالات: 9
2. بررسی اثر مس (Cu+2 ) بر میزان کلروفیل a و تراکم جلبک Scenedesmus obliquus

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 57-65

حمیده کیهانیان؛ فرناز رفیعی؛ کریم مهدی نژاد؛ افتخار شیروانی مهدوی


3. شناسایی و بررسی تنوع پرتاران در سازه‌های زیستگاه مصنوعی منگفت واقع در استان بوشهر، خلیج فارس

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 66-80

عبدالرحیم وثوقی؛ همایون حسین زاده صحافی؛ احد رجبی؛ الهام راد


5. مقایسه فاکتورهای خونی و میزان رشد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان Oncorhyncus mykiss در آب لب‌شور و شیرین

دوره 5، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-10

شهره مسائلی؛ همایون حسین زاده صحافی؛ مرتضی علیزاده؛ حسین نگارستان


6. شناسایی و بررسی تنوع سخت پوستان در سازه های زیستگاه مصنوعی منگفت واقع در استان بوشهر

دوره 5، شماره 1، بهار 1389، صفحه 13-28

عبدالرحیم وثوقی؛ همایون حسین زاده صحافی؛ احد رجبی


7. تأثیر هورمون LHRH-A2به تنهایی و در ترکیب با پیموزاید بر القاء رسیدگی نهایی در ماهی گورامی سه خال (Trichogaster trichopterus)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 18-37

طاهره ناجی؛ همایون حسین زاده صحافی؛ گاناز شکیباییان؛ محمد کریم جاذبی زاده؛ شهرام اجتماعی مهر


8. بررسی درصد و شدت آلودگی انگلی ماهی سفید رودخانه ای (Leuciscus cephalus)و سیاه ماهی (Capoeta capoeta gracilis) رودخانه نکا

دوره 4، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 50-60

محمد حسین غلامی؛ بابا مخیر؛ عباس بزرگنیا؛ همایون حسین زاده صحافی


9. اثر پروبیوتیک ( (Saccharomyces cerevisiae PTCC5052 بر افزایش نرخ ماندگاری بچه ماهی قزل آلای رنگین کمانOnchorhyncus mykiss))

دوره 4، شماره 1، بهار 1388، صفحه 63-73

مژگان امتیازجو؛ همایون حسین زاده صحافی؛ داود ضرغام؛ طیبه باشتی؛ کمیل رزمی