نویسنده = پریسا نجاتخواه معنوی
تعداد مقالات: 2
1. تعیین مقادیر هیستامین و رابطه آن با بار میکروبی در ماهی شوریده Otolithes ruber))نگهداری شده در یخ

دوره 4، شماره 1، بهار 1388، صفحه 1-9

امیرمجتبی ستوده؛ سهراب معینی؛ پریسا نجاتخواه معنوی


2. بررسی فلزات سنگین کروم، کبالت و کادمیوم در ماکرو جلبک‌های ناحیه جزر و مدی بوشهر

دوره 3، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 1-9

پریسا نجاتخواه معنوی؛ عبدالرحیم وثوقی؛ افتخار شیروانی مهدوی؛ آذرنوش گودرزی