نویسنده = سید ابراهیم حسینی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات انجماد کند و تند بر روی کیفیت فیله ماهی تیلاپیا قرمز (Oreochromis niloticus × Tilapia mosambicus)

دوره 11، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 64-87

بابک کرمی؛ یزدان مرادی؛ عباس مطلبی؛ مهدی سلطانی؛ سپیده حسینی؛ سید ابراهیم حسینی