پژوهش های علوم و فنون دریایی (JMSTR) - مقالات آماده انتشار