بررسی تغییرات فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی با تاکید بر مواد مغذی در سواحل جنوبی دریای مازندران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

در این تحقیق برخی از پارامترهای  مهم فیزیکی و شیمیایی شامل نیترات ، فسفات ، دما ، شوری، اکسیژن محلول، شفافیت ،ECو pH مورد بررسی گرفته است. نمونه برداری به صورت ماهانه در سال1387 در سیزده منطقه از آستارا تا خواجه نفس در آب های ساحلی جنوب  دریای مازندران انجام شد. نمونه برداری در هر منطقه از سه ایستگاه و سه عمق آب های سطحی،5 و 10 متر صورت گرفت. در این بررسی، میانگین دما 6/19درجه سانتی گراد، میانگین شوری8/11 قسمت در هزار، pH با میانگین 7/8 ، هدایت الکتریکی 82/17( Mm/cm)، شفافیت آب 23/82 سانتی متر، اکسیژن محلول22/6 میلی گرم در لیتر و میانگین نیترات 061/0 و فسفات 014/0 میلی گرم بر لیتر بود. حداکثر و حداقل نیترات به ترتیب 154/0 و 007/0 میلی گرم در لیتر در کیاشهر و آستارا بدست آمد. حداکثر فسفات (062/0 میلی گرم در لیتر)در بندرترکمن و حداقل آن( 001/0میلی گرم در لیتر )در انزلی و نشتارود بود. نتایج نشان می دهد  میزان نیترات و فسفات در سواحل جنوب شرقی نسبت به جنوب غربی دریای خزر بالاتر بوده است. غلظت نیترات در مناطق دارای اختلاف معنی داری بود (05/0  >P). لیکن در ستون آب در اعماق کمتر از 10 متر، اختلاف معنی داری در غلظت املاح بدست نیامد (05/0 <P). نتایج نشان دهنده ی افزایش میزان املاح بررسی شده بخصوص نیترات نسبت به سال های قبل می باشد. بررسی ضریب همبستگی نشان دهنده ی ارتباط مثبت نیترات با اکسیژن محلول و ارتباط منفی با دما و شفافیت آب بود. دما، شوری و EC دارای همبستگی مثبت و دما با اکسیژن محلول همبستگی معکوس داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Variation of physical and chemical parameters by emphasizing on Nutrients in Southern Coasts of Caspian Sea

نویسنده [English]

  • Parisa Nejatkhah Manavi
Dept. of Marine Biology, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University Tehran North Branch
چکیده [English]

Caspian Sea and its coastal areas are one of the most important ecosystems. There is great diversity associated with non-biological parameters of water, in this largest lake in the world. In this study the physical and chemical parameters, including nitrates, phosphate, temperature, salinity, dissolved oxygen, transparency, EC and pH were investigated. Sampling was performed in 2008 in thirteen regions from Astara to Khajenafas in the south coastal waters of Caspian Sea. There were three stations in each area and sampling was done from surface waters (5 and 10 m) from each station. In this study, the mean temperature, salinity, pH, EC, water transparency, dissolved oxygen, nitrate and phosphate were  19.6 ° C, 11.8 ppt, 8.7, 17.28 (mm/cm), 82.23 cm, 6.22, 0.061 and 0.014 mg/l, respectively. Maximum and minimum of nitrate levels were 0.154 and 0.007mg/l in Kyashahr and Astara, respectively. The peak level of phosphate concentration (0.062mg/l) was found in Bandar Torkaman and the minimum level (0.001 mg/l) was obtained in the Anzali and Nashtaroud. The results show that concentrations of nitrate and phosphate were higher in south-east compared with south-west coast of the Caspian Sea. There was a significant difference in nitrate concentration in different regions (P< 0.05), but there was no significant difference in the concentration of nutrients in the water column (p>0.05). Results indicate that an increase in level of nitrate was found in compared to previous years. There were positive correlations in dissolved oxygen with nitrate levels and negative correlations with temperature and water transparency. Temperature, salinity and EC had positive correlation and the correlation of temperature with dissolved oxygen was negative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nitrate
  • phosphate
  • temperature
  • Salinity
  • pH
  • EC
  • Caspian Sea