بررسی تجمع زیستی جیوه، کادمیوم و آرسنیک و برخی ترکیبات شیمیایی عضله ماهی کفشک زبان گاوی (Cynoglossus arel) بندر هندیجان

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان، اهواز

2 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

3 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده

این تحقیق در سال 1390 به منظور تعیین میزان پروتئین، چربی، خاکستر و فلزات آرسنیک، جیوه و کادمیوم در عضله ماهی کفشک زبان گاوی (Cynoglossus arel) در بندر هندیجان انجام شد. تعداد 10 نمونه ماهی کفشک زبان گاوی از سواحل بندر هندیجان به کمک تور ترال صید شد. میانگین میزان جیوه، آرسنیک و کادمیوم در عضله ماهی کفشک زبان گاوی به ترتیب 27/7±60/41، 50/7±20/73 و 40/21±02/189 میکروگرم در کیلوگرم وزن تر بود. همچنین میزان پروتئین، چربی و خاکستر در عضله این ماهی به ترتیب 54/0±58/16، 14/0±04/1 و 13/0±57/1 درصد تعیین شد. نتایج نشان دهنده ارتباط مثبت و معنی داری بین غلظت جیوه، آرسنیک و کادمیوم در عضله ماهی کفشک زبان گاوی بود (05/0P<). بالاترین ضریب همبستگی (05/0 , P<964/0r=)  در عضله ماهی کفشک زبان گاوی بین فلزات کادمیوم و آرسنیک مشاهده گردید. در این تحقیق ارتباط مثبت و معنی داری بین غلظت جیوه، آرسنیک و کادمیوم با میزان ترکیبات شیمیایی در عضله ماهی کفشک زبان گاوی وجود داشت (05/0P<). بالاترین ضریب همبستگی (05/0 , P<972/0r=) در عضله ماهی کفشک زبان گاوی بین آرسنیک و پروتئین مشاهده گردید. همچنین پایین ترین ضریب همبستگی (05/0 , P<880/0r=) در عضله ماهی کفشک زبان گاوی بین جیوه و پروتئین مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of bioaccumulation of Mercury, Cadmium and Arsenic with chemical compositions in muscle of Cynoglossusarel from Hendijan Seaport

نویسندگان [English]

 • S. Janatmakan 1
 • A. Askary Sary 2
 • M. Javaheri Baboli 2
 • M. Velayatzadeh 3
1 Dept. of Fishery, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Islamic Azad University Khoozestan Sciences and Research Branch
2 Dept. of Fishery, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Ahvaz Branch, Islamic Azad University Ahvaz
3 Young Researchers and Elite Club, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz
چکیده [English]

A comparative study was conducted on composition of protein, lipid and ash and concentration of metals As, Hg and Cd in muscle of Cynoglossus arel from Hendijan area in 2011. Ten samples of Cynoglossus arel were collected using trawl net. Concentration of Hg, As and Cd in the muscle of flat fish was 41.60±7.27, 73.30±7.50 and 189.02±21.40 µgkg-1 ww. Also composition of protein, lipid and ash in the muscle of this fish was determined; 16.58±0.54, 1.04±0.14 and 1.57±0.13 %. Comparison of the results showed significant difference between (P<0.05) concentration of Hg, As and Cd in the muscle of Cynoglossus arel. The highest correlation (R=0.964, P<0.05) was observed in the muscle of Cynoglossus arel between to Cd and As. In this study significant correlation was observed between concentration of Hg, As and Cd with chemical compositions, in the muscle of Cynoglossus arel (P<0.05). The highest correlation (R=0.972, P<0.05) was observed in the muscle of Cynoglossus arel between to As and protein. Also the lowest correlation (R=0.880 P<0.05) was observed in the muscle of Cynoglossus arel between to Hg and protein.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Heavy metals
 • Muscle
 • Protein
 • Lipid
 • Bioaccumulation
 • Cynoglossus arel
 • Hendijan area