مطالعه بافت شناسی آبشش ماهیان فلاور هورن (Flower horn) تغذیه شده با سطوح مختلف هیدرولیز پوست گاو

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

چکیده

مطالعه حاضر به منظور بررسی تغییرات احتمالی ساختار آبشش در ماهیان فلاور هورن (Flower horn) تغذیه شده با جیره های حاوی سطوح مختلف هیدرولیز پوست گاو صورت گرفت. برای این منظور، ابتدا تعداد 216 قطعه ماهی فلاور هورن با میانگین وزنی (2/0                          95/0) گرم و میانگین طولی (2/0  7/3) سانتی متر به مدت 100 روز با سطوح        [ 20 درصد (T1)،40 درصد (T2)، 60 درصد (T3)، 80 درصد (T4) و 100 درصد (T5) ] جایگزینی هیدرولیز پوست گاو به جای آردماهی، مورد تغذیه قرار گرفتند. جیره کنترل (T6) فاقد هیدرولیز پوست گاو بود. نتایج نشان داد که آبشش ماهیان تغذیه شده با سطوح صفر، 20 و 40 درصد هیدرولیزپوست گاو سالم بود و عارضه خاصی در آنها مشاهده نگردید. در آبشش ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی60 درصد هیدرولیز پوست گاو عوارضی مانند هایپرپلازیای خفیف در پایه تیغه های ثانویه و ضایعات جلدی خفیف مشاهده گردید. در برخی از نمونه های بافت آبشش ماهیان تیمار (T4) برخی از تیغه های ثانویه عریض شده بودند. در آبشش ماهیان تیمار (T5) عوارض مشاهده شده بیشتر بود. ضایعات جلدی در تیغه های ثانویه، کوتاه و بلند شدن برخی از رشته های ثانویه و آنیوریسم (پرخونی) در انتهای تیغه های ثانویه از جمله عوارضی بودند که در نمونه های بافت آبشش ماهیان تیمار (T5)  مشاهده گردید. از یافته های فوق می توان دریافت که با افزایش سطوح هیدرولیز پوست گاو از سطح 40 درصد، با افزایش عوارض نامطلوب در آبشش همراه بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Histological study of the Flower horn fish gills (Flower horn) fed different levels of hydrolyzed cow skin

نویسندگان [English]

  • A. Veisi 1
  • A. Vosoughi 1
  • A. Dadgar 2
1 Dept. of Fishery, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University North Tehran Branch
2 Iranian Fisheries Research Organization
چکیده [English]

The present study fulfilled to investigate possible changes in the structure of the gills of Flower horn fishes fed diets containing different levels of cow skin hydrolyze. For this purpose, 216 Flower horn fishes with mean weight of 0.95 ± 0.2 g and the mean length of 3.7 ± 0.2 cm were fed for 100 days with levels of 20 percent (T1), 40 percent (T2), 60 percent (T3), 80 percent (T4), 100 percent (T5) replacement hydrolyzed cow skin instead of fish meal. Control diet (T6) had no hydrolyzed cow skin. The results indicated that the gills of fishes fed with level 0, 20 and 40 percent cow skin hydrolyze were healthy and certain symptoms in the gills were not found. In the gills of  fishes fed with diet containing 60 percent cow skin hydrolyze, symptoms such as mild hyperplasia in the secondary lamella and mild skin lesions were observed. In some gill tissue samples from treatment (T4) some secondary lamella  were wide. In the gill treatment T5, tissue lesions were more. Cutaneous lesions in the secondary lamella, shortage and  lengthening of some secondary strings and Aneurysm (hyperemia) in the secondary lamella, were lesions that were observed in the gill tissue samples of treatment T5.  From the above findings, it can be concluded that with the increase in cow skin hydrolyze, from levels of 40%, adverse effects in gill tissue was increased.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Histology of gill
  • cow skin hydrolyze
  • Flower horn