اثر مس (2+Cu) بر تغییرات شاخص‌های خونی ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) پرورشی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر (سازمان آموزش، تحقیقات و ترویج کشاورزی)

چکیده

در این تحقیق، به منظور بررسی سمیت حاد فلز سنگین مس بر شاخص­های خونی ماهی فیتوفاگ، 135 قطعه ماهی در مجاورت غلظت­های 0، 5 و 10 میلی­گرم در لیتر نیترات مس (Cu(NO3)2) قرار گرفتند. میزانLC50  - 24h آن 5/2 میلی­گرم در لیتر تعیین گردید. نتایج نشان داد تعداد گلبول­های سفید خون (WBC) با افزایش غلظت نیترات مس و با گذشت زمان بطور معنی­داری (05/0P<) کاهش یافت. تعداد گلبولهای قرمز (RBC) اختلاف معنی­داری نشان نداد (05/0P>). سطوح هموگلوبین خون با افزایش غلظت نیترات مس و با گذشت زمان بطور معنی­داری (05/0P<) کاهش یافت. میزان هماتوکریت، میانگین تغییرات حجم متوسط سلولی (MCV)، تغییرات سطوح متوسط هموگلوبین ذره­ای (MCH) و میانگین تغییرات غلظت هموگلوبین ذره ای (MCHC) در تیمارهای مورد مطالعه با گذشت زمان کاهش معنی­داری (05/0P<) نشان داد. سطوح تری­گلیسرید بطور معنی­داری تغییر کرد، اما سطوح کلسترول معنی­دار نبود (05/0<P). سطوح گلوکز پلاسمای خون با افزایش غلظت نیترات مس در زمان 12 و 24 ساعت اختلاف معنی­داری نشان داد (05/0P<). سطوح پروتئین کل در زمان 24 ساعت در تیمار 5 میلی­گرم در لیتر نسبت به شاهد کاهش معنی­داری (05/0 >P) را نشان داد. نتایج شمارش افتراقی گلبولهای سفید نشان داد تعداد لنفوسیت­ها بطور معنی­داری (05/0<P) کاهش یافت. تعداد نوتروفیل­ها و منوسیت­ها با گذشت زمان و با افزایش غلظت نیترات مس بطور معنی­داری افزایش یافت (05/0>P). بر اساس نتایج حاصل، غلظت­های تحت حاد نیترات مس تغییرات معنی­داری بر بسیاری از شاخص­های مورد مطالعه ایجاد کرد و سمیت شدیدی بر ماهی فیتوفاگ برجای گذاشت که با افزایش غلظت و زمان مجاورت تشدید گردید. بنابراین، می­توان گفت این گونه مقاومت کمی در برابر غلظت­های تحت حاد مس دارد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

ٍEffect of copper on hematological indices changes of farmed Silver Carp (Hypophthalmicthys molitrix)

نویسندگان [English]

  • S. Shokohi 1
  • S. Abdali 1
  • A. Yousefi Jourdehi 2
  • H. Negarestan
1 Dept. of Marine Biology, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University North Tehran Branch
2 International Sturgeon Research Institute (AREO), Rasht
چکیده [English]

In this study, in order to investigate the acute toxicity of heavy metal copper on blood indices of Silver Carp (Hypophthalmicthys molitrix), 135 fish were exposed to 0, 5 and 10 mg/L of Cu (NO3)2. 24h- LC50 of Cu2+ was 2.5 mg/L. Results showed that white blood cells count (WBC) decreased significantly with  the increase of copper concentration (P<0.05). Red blood cells count (RBC) showed no significant difference (P>0.05). Hemoglobin (Hb) levels was decreased with the increase of copper concentration and time (P<0.05). Hematocrit (Hct), mean corpuscular volume (MCV), mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC) and mean corpuscular hemoglobin (MCH) were decreased significantly (P<0.05) with the increase of time. Triglyceride level changed significantly (P<0.05), but cholesterol level didnot. Glucose levels changed significantly with the increase of copper concentration in 12 and 24 hours (P<0.05). Total protein levels decreased significantly at 5 mg/L treatment in 24 hours. Differential count of leukocyte showed significant decrease in lymphocyte and monocyte and significant increase in neutrophil. Based on these results, copper induced significant changes in many blood indices and showed acute toxicity in Silver Carp. Therefore, this species has a low resistance to copper toxicity.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Copper
  • Hematological indices
  • Hypophthalmicthys molitrix