اثرات مخرب نونیل فنل اتوکسیلات بر میزان هورمون 17بتا – استرادیول و بافت تخمدان در ماهی زبرا سیچلید (Cichlasoma nigrofasciatum )

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیولوژی دریا ، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

3 گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

5 سازمان تحقیقات شیلات ایران

چکیده

پژوهش حاضر اثر اخلال گر هورمونی، ماده نونیل فنل اتوکسیلات را که یک آگونیست ضعیف گیرنده استروژن است، بر تولید هورمون 17 بتا – استرادیول و بافت تخمدان، در ماهی های زبرا سیچلید نابالغCichlasoma nigrofasciatum )  ( مورد بررسی قرار داده است. برای تعیین اثر نونیل فنل اتوکسیلات بر هورمون جنسی استرادیول در زبرا سیچلید، ماهی ها به سه گروه وزنی کمتر از 4 گرم، 5 – 4 گرم و بیشتر از 5 گرم تقسیم شده و به مدت 60 روز در آکواریوم های شیشه ای در معرض سه غلظت 10 ، 50 و 100 میکروگرم بر لیتر نونیل فنل اتوکسیلات قرار گرفتند. در غلظت های 50 و 100 میکروگرم در لیتر، تولید هورمون 17 بتا – استرادیول به طور معنی داری افزایش یافت p < 0.01 )). تغییرات ویژه در غلظت 50 میکروگرم در لیتر این ماده دیده شد. میزان استرادیول اندازه گیری شده در این آزمایش70/0–.13/0 نانوگرم بر میلی لیتر سرم ثبت شد. اندازه گیری میزان هورمون استروییدی 17 بتا – استرادیول، نشان دهنده اثر استروژنیک نونیل فنل اتوکسیلات با غلظت بیش از 10 میکروگرم بر لیتر این ماده است. در غلظت 50 میکروگرم بر لیتر بیشتر اووسیت ها در مرحله پایانی ویتلوژنز مشاهده شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Hormone disrupting effects of nonylphenol ethoxylates on 17 ß – estradiol levels and ovary in Zebra cichlid ( Cichlasoma nigrofasciatum )

نویسندگان [English]

  • T. Maktabi 1
  • M. Roostaie 2
  • M. Mahdavi 3
  • N. Nasiri 4
  • H. Hosseinzadeh Sahhafi 5
1 Dept. of Marine Biology, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University Tehran North branch
2 Dept. of Animal Science, Islamic Azad University Saveh branch
3 Dept. of Marine Biology, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University Sciences and Researches branch
4 Islamic Azad University Varamin branch
5 Islamic Azad University Varamin branch
چکیده [English]

The present study investigated
sexually disrupting effects of a weak estrogen receptor agonist, nonylphenol
ethoxylale on 17 ß – estradiolproduction and ovary tissue in immature
Zebra Cichlid (Cichlasoma nigrofasciatum). To determine the effects of
nonylphenol ethoxylale ( NPEO ) on female sex hormone of  Zebra cichlid, the fish were divided in 3
weight groups ( < 4 g , 4 – 5 g and > 5 g ) and exposed to three
concentrations ( 10 – 50 – 100 µg / L ) of NPEO in glass aquariums during 60
days. At an estimated NPEO concentration of 50 and 100 µg / L, 17 ß – estradiol
production significantly was increased (P < 0.01). Special
changes were showed in 50 µg / L. Estadiol levels were 0.13 –
0.70 ng /ml. This
evidence of steroid hormone (17 ß – estradiol) levels showed that nonylphenol
ethoxylate (>10 µg / L ) could exert estrogenic effects through gene
expression and producting enzymes involving vitellogenesis and lead to
production of grown oocytes in 50 µg / L of nonylphenol ethoxylale.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nonylphenolethoxylate
  • hormone disruptor
  • Cichlasoma nigrofasciatum
  • oocytes