تعیین فلزات سنگین(Al- Ni- Pb- Hg- Cr) در ماهی سیاه کولی دریای خزر در سواحل انزلی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 گروه محیط زیست دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

تعداد 10 عدد ماهی سیاه کولی با استفاده از تور پره توسط صیادان محلی در آذر ماه سال 1392 در سواحل انزلی (دهانه تالاب انزلی )صید شد. نمونه ها پس از انتقال به آزمایشگاه، تعیین جنسیت و بیومتری  شدند . از این تعداد 6 عدد ماده و 4 عدد نر بودند. میانگین طول ماده ها برابر 01/1 ±21/19 و نرها برابر 264/0± 65/18سانتی متر بود. میانگین وزن ماده ها برابر  160/8 ± 8/68 و در نرها برابر 201/2 ± 9/62 گرم بدست آمد . پس از هضم شیمیایی، با استفاده از دستگاه ICP میزان چهار فلز Al, Ni, Cr, Pb  در عضله ماهیان سنجیده شد. سنجش  Hg در عضلات با استفاده از دستگاه جذب اتمی به روش بخارات سرد اتمیCold vapour صورت گرفت. کلیه آزمایش ها دارای 3 تکرار بود. نتایج نشان داد که میزان فلزها در هر دو جنس نر و ماده ماهی ها از Al> Ni>Pb>Hg> Cr تبعیت می نماید. اختلاف معنی داری بین جذب این فلزات در دو جنس نر و ماده مشاهده نگردید)05/0P≥). با مقایسه غلظت فلزات سنگین مورد مطالعه با استانداردهای جهانی(WHO, FAO, SAW, FEPA) مشخص شد که میزان جیوه در نرها برابر05/0± 22 /0 و در ماده ها برابر06/0 ± 20/0میلی گرم در کیلوگرم(WHO=0/1-0/5)، کروم در هر دو جنس کمتر از 01/0 میلی گرم در کیلوگرم(WHO=0/15) ، سرب در نرها برابر  44/0±85/0 و در ماده ها برابر 36/0 ± 58/ 0میلی گرم در کیلوگرم(WHO= O/5-1/5)   و در هر سه فلز کمتر از حد مجاز استاندارد جهانی بود. غلظت آلومینیوم در نرها برابر 51/0± 95/1 و در ماده ها برابر59/0 ±23/1میلی گرم در کیلوگرم(SAW=0/03)  و نیکل در نرها برابر00/2 ±60/1 و در ماده ها برابر18/0 ±766/0میلی گرم در کیلوگرمو  بیشتر از حد مجاز استانداردهای جهانی (WHO=0/5-0/6)  تعیین شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Heavy metals(Al-Ni-Pb-Hg-Cr) in Vimba vimba persa in Anzali on the Caspian Sea coasts

نویسندگان [English]

  • M. Sotudeh asl 1
  • R. Mosavi Nadushan 1
  • L. Salimi 2
1 Dept. of Fisheries, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University Tehran North Branch
2 Dept. of Marine Environment, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University Tehran North Branch
چکیده [English]

Ten specimen of Vimba vimba persa fish were caught using a bach seine net by local fishermen in December 2013 from the Anzali coasts (Anzali Wetland openings). Samples were transferred to the laboratory and then the fish gender was determined. Biometry of each was done. Samples consisted of 6 female and 4 male. Average length of females and males were 19.21 ± 1.01 and 18.65±0.264 cm respectively and the average weight of females and males were 68.8± 8.160 and 62.9±2.201 gr respectively. Then, 1 gram of every fish muscle was separated and Al, Ni, Cr, Pb were measured in the muscles after chemical digestion using ICP. Hg measurement in muscles was done by atomic absorption using cold vapor method. Each treatment had 3 replicates. The amount of metals in both females and males was as follows Al> Ni> Pb> Hg> Cr. Significant differences between the concentrations of these metals were not observed in both males and females (P≥0.05). By comparing the concentration of studied heavy metals with international standards (WHO, FAO, SAW, FEPA) showed that mercury levels in males and females were 0.22± 0.05 and 0.20±0.06 milligram in kilogram respectively (WHO=0.1-0.5), chromium in both sex was less than 0.01 milligrams in kilogram (WHO=0.15) and lead in males was 0.85± 0.44 and in females were 0.58± 0.36 milligram in kilogram (WHO= O/5-1/5)   and each 3 metals were less than the international standard levels. The concentration of Aluminum in males was 1.95±0.51 and in females was 1.23±0.59 milligram in kilogram (SAW=0/03) and Nickel was 1.60±2.00 and 0.766± 0.18 milligram in kilogram in males and females respectively (WHO=0.5-0.6), which exceeded of international standards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heavy metals- Vimba vimba persa- Anzali lagoon mouth