بررسی تاثیر دما و ازت بر روند تراکم و پراکنش سیانوباکتری های بخش جنوبی دریای مازندران در محدوده تنکابن تا امیرآباد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات تهران

2 گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

4 پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی

چکیده

در این تحقیق تغییرات فراوانی و بیوماس سیانوباکتری ها در چهار فصل سال 1388 در محدوده تنکابن تا امیر آباد ( در حوزه جنوبی دریای خزر ) بررسی گردید. طی این تحقیق از اعماق 5، 10، 20، 50 و 100 متری ایستگاه های تنکابن، نوشهر، بابلسر و امیرآباد نمونه برداری انجام گرفت. از سطح  آب تا عمق 30 متری لایه نور ی و اعماق 50 متر و پایین تر لایه کم نور در نظر گرفته شد. نمونه ها با فرمالین 2 درصد فیکس و جهت بررسی های کمی و کیفی به آزمایشگاه انتقال یافت. در این بررسی تراکم سالانه سیانوباکترها برابر با 56/12282 میلیون عدد در متر مکعب و بیومس سالانه آن برابر 736/1517 میلی گرم در متر مکعب شد. بیشترین تراکم و بیومس مربوط به لایه نوری بوده و بیشترین میزان تراکم و بیومس در فصل تابستان بدست آمد. براساس آنالیز واریانس یک طرفه دما، نیترات، نیتریت و آمونیوم نیز بین فصل تابستان و سایر فصول در بین ایستگاه ها دارای اختلاف معنی دار بود (05/0 (p

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of temperature and nitrogen on the changing trend in the cyanobacteria in southern part of Caspian Sea (the Stretch between Tonekabon and Amirabad)

نویسندگان [English]

  • M. Mahdavi 1
  • T. Maktabi 2
  • M. Roostaie 3
  • F. khaksar 4
  • M. Emtyazjoo 2
1 Dept. of Marine Biology, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University Tehran Science and Research Branch
2 Dept. of Marine Biology, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University North Tehran North Branch
3 Islamic Azad University Saveh Branch
4 Iranian National Institute for Oceanography and Atmospheric Science
چکیده [English]

Changes in abundance and biomass of cyanobacteria have been studied in the southern part of the Caspian Sea (the stretch between Tonekabon and Amirabad) in four seasons (spring, summer, autumn, winter) in which samples were taken from five depths of 5, 10, 20, 50 and 100 meters in the stations of Tonekabon, Noshahr, Babolsar and Amirabad. Samples were fixed with formalin (2%) before transferring to the lab for both qualitative and quantitative analyses. The results of this study showed higher abundance and biomass of cyanobacteria in euphotic layer compared to aphotic layer. Temperature, ammonium, nitrate and nitrite levels have shown significant differences (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyanobacteria
  • Ammonium
  • Nitrite
  • seasons
  • Caspian Sea