تنوع زیستی باکتری های گرم منفی نمک دوست در سواحل تنگه هرمز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولو‍‍‍ژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

خلیج فارس یا دریای پارس آبراهی است که در امتداد دریای عمان و در میان ایران و شبه جزیره عربستان قرار دارد. تنگه استراتژیک هرمز باریکه خمیده شکلی است که فلات ایران را از شبه جزیره عربستان جدا می کند و آب های خلیج فارس را به دریای عمان و اقیانوس هند پیوند می دهد. تلاش برای بررسی تنوع گونه های باکتری های نمک دوست موجود در سواحل تنگه هرمزکه بخشی از تنوع زیستی این تنگه است، هدف اجرای مطالعه حاضر بود در بهمن ماه سال 1390به تعداد 12 نمونه از آب و رسوب مناطق و عمق های مختلف سواحل  تنگه هرمز جمع آوری و در شرایط استریل به آزمایشگاه منتقل شدند. غنی سازی نمونه ها در محیط براث اختصاصی Alkaline Peptone Water و محیط عمومی Nutrient Broth انجام گرفت. نمونه ها بر روی محیط های کشت جامد EMB،Endo  وMac Conkey Agar  کشت داده شدند .در نهایت 70 جدایه از محیط های کشت بدست آمد. سرانجام آزمون ژنتیکی بر پایه  Sequencing 16S rRNA انجام گرفت. آنالیز فیلوژنتیکی سویه ها بر اساس rRNA 16S نشان داد که سویه هایی از هالوموناس به نام هایHalomonas alkaliphila ، sulfidaeris   Halomonas و   Halomonas venustaجدا سازی شد .این مطالعه نشان داد که سواحل تنگه هرمز می تواند محیط مطلوبی برای رشد باکتری های گرم منفی نمک دوست   )هالوموناس ( باشد که می توانند کاربردهای بیوتکنولوژیکی فراوان داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Biodiversity of gram negative halophile bacteria in the coastal of the Hormoz Strait

نویسندگان [English]

  • T. Mousivand 1
  • A. Akhavan Sepahi 1
  • S. Safaeian 2
1 Dept. of Microbiology, Faculty of Science, Islamic Azad University Tehran North Branch
2 Dept. of Marine Biology, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University Tehran North Branch
چکیده [English]

 
Persian Gulf or Pars Sea is a water course which is in the direction of Oman Sea and is between Iran and Arab Peninsula. The strategic strait of Hormoz is curved shape strip which is square Iran Plateau from Saudi Arabia and connects water of Persian Gulf Oman Sea and India Ocean. The goal of this study was to investigate the present Halomonas varieties which live in beaches belonging  to strait of Hormoz and which are a part of biological diversity of this strait. Twelve samples from the water and sediment of this region from different depths of striat of Hormoz were collected and sent to laboratory in sterile conditions. Enrichment of samples was done in the Alkaline Peptone Water medium and Nutrient Broth medium. Samples were incubated on 3 solid incubational environments: Endo, EMB and Mac Conkey Agar. Finally 70 isolates were obtained from these environments. Genetic test was done based on sequencing 16S rRNA. The phylogenetic analysis on the samples, based on 16S rRNA analysis, identified three Halomonas species including Halomonasvenusta, Halomonas sulfidaeris and Halomonas alkaliphila.  This study shows that beaches of strait of Hormoz is a good habitat for halophile gram negative bacteria ( Halomonas) which may have biotechnical applications .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biodiversity
  • Hormoz strait
  • Halomonas
  • 16S rRNA