بررسی اثر آرد پوست انار بر تغییر رنگ پوست، گوشت و خون در ماهی قزل آلای رنگین کمان((Oncorhynchus mykiss

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاوری و منابع طبیعی ساری

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر جیره های حاوی 1، 2، 3 و 4 درصد آرد پوست انار بر تغییرات میزان کاروتنوئید رنگ پوست، فیله و خون ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)  در مقایسه با گروه شاهد بود.  از این رو آزمایشی کاملا تصادفی با 4 تیمار و یک گروه شاهد و 3 تکرار طراحی شد. 450 عدد  ماهی قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزن اولیه 5 ± 45 گرم در 15 حوضچه سیمانی آزمایشی تقسیم شدند. طول دوره پرورش 60 روز بود. نتایج نشان  داد که اضافه نمودن آرد پوست انار به غذای ماهی­ها، اثر معنی داری بر تغییرات میزان کاروتنوئید پوست، فیله و خون ماهیان و در نتیجه ایجاد رنگ قرمز داشت. غلظت کاروتنوئید پوست و فیله با اضافه نمودن آرد پوست انار در جیره، به صورت معنی داری افزایش یافت (05/0>P) و اضافه نمودن 1 و 3 درصد آرد پوست انار به عنوان یک رنگدانه طبیعی به ترتیب سبب بیشترین میزان ذخیره کاروتنوئید در بافت فیله و پوست ( 01/0± 33/3 و 07/0± 28/3 میلی گرم در کیلوگرم) شد و دارای اختلاف معنی داری با سایر تیمارها بود (05/0>P). نتایج نشان داد که در تیمارهای 1 و 3 درصد آرد پوست انار، کاروتنوئید خون ماهیان به صورت معنی داری بالاتر از سایر تیمارها (05/0>P) بود و کم ترین میزان کارتنوئید ( 01/0± 34/0 میلی گرم در لیتر) در گروه شاهد دیده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of pomegranate peel meal on the change in the fillet, blood and skin color of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss).

نویسندگان [English]

  • A. Avazeh 1
  • H. Emadi 1
  • H. Negarestan 1
  • K. Jani Khalili 2
1 Dept. of Fisheries, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University Tehran North Branch
2 Dept. of Fishery, Faculty of Animal Science and Fishery, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

The main objective of this research was to study the effects of diets containing 1, 2, 3 and 4 percent pomegranate peel meal and also the control diet with no pomegranate peel meal, on the changes in carotenoid levels of fillet, blood and skin color of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). The experiment had a completely randomized design with four treatments, one control group and 3 replicates. Four hundred and fifty rainbow trout fish with a mean weight of 45 ± 5 g were divided into 15 small concrete canals. During a period of 60 days pomegranate peel meal was added to the fish diet, which had a significant effect on the carotenoid levels of fillet, blood and skin (P≤0.05) and subsequently the production of red color. Skin and fillet carotenoid concentrations were highest in treatments 1 and 3 with 1 and 3 percent added pomegranate peel meal (P≤0.05). Addition of 1 and 3 percent pomegranate peel meal had the best coloration in (3.33±0.01 & 3.28±0.07 mg/kg) fillet and skin respectively. The results showed that the blood carotenoids levels in treatments of 1 and 3 percent, were significantly higher than other treatments (P<0.05) and the lowest level (0/34±0/01 mg/l) was found in the control group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pomegranate peel meal
  • Color
  • Carotenoid
  • Rainbow trout