تغییرات فصلی رنگیزه های فتوسنتزی و پرولین در گیاه دریاییF. Halodule uninervis از استان هرمزگان در خلیج فارس

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

چکیده

در این پژوهش تغییرات فصلی برخی فرایند های فیزیولوژیکی در گیاه دریایی Halodule uninervis ازمنطقه بین جزر و مدی منطقه گلشهر بندر عباس در تابستان 1388 تا بهار 1389 در چهار فصل مورد بررسی قرار گرفته است. مقدار رنگیزه های فتوسنتزی (کلروفیلa، کلروفیل b وکاروتنوئیدها ) و مقدار پرولین در H. uninervis به منظور بررسی فیزیولوژیک، مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان داد که کمترین مقدار کلروفیل a در فصل بهار و کمترین میزان کلروفیلb و کاروتنوئیدها در فصل پاییز و زمستان بوده است. کمترین میزان کلروفیل a برابر با 002/0± 19/1 در فصل بهار و در تابستان برابر 004/0± 19/1 میلی گرم در گرم بود. کمترین میزان کلروفیل b برابر با 003/0± 68/0 در پاییز و در زمستان003/0 ±68/0 میلی گرم در گرم  بدست آمد. میزان کاروتنوئید در زمستان و پاییز به ترتیب 002/0± 25/1 و 002/0± 26/1 میلی گرم در گرم ارزیابی شد. همچنین سنجش فعالیت پرولین نشان داد که میزان آن در ریشه کمتر از برگ بوده و کمترین میزان فعالیت در ریشه نیز مربوط به فصل های بهار (006/0± 07/0) و تابستان(004/0±08/0 میلی گرم در گرم) می باشد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Seasonal changes of photosynthetic pigments and proline in sea grass Halodule uninervis F. from Hormozgan Province in Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • N. Balafkan 1
  • M. Ghorbanli 2
  • S. Safaeiyan 1
  • F. Rafiei 1
2 Islamic Azad University, Gorgan Branch
چکیده [English]

In this research, the Halodule uninervis sea grass was collected in the tidal area of Golshahr (Bandarabaas-Iran) in maximum period of ebb in summer-autumn- winter 88 to spring 89. The physiological analysis of Halodule uninervis was performed three times by measuring Photosynthetic pigments (Chlorophylls a, b and Carotenoids) and the amount of Prolinewas also investigated. The results indicated that the minimum amount of Chlorophyll a was found in spring (1/19 ± 0/002 mg/g) and the minimum amount of Chlorophyll b (0/68 ± 0/003 and 0.68 ± 0/003 mg/g) and Carotenoids (1/25 ± 0/002 and 1/26 ± 0.002 mg/g) was found in autumn and winter respectively. The Proline measurement revealed that the amount of Proline in roots was less in comparison to the leaves and the minimum amount of Proline found in roots was in spring  (0/07 ±0/006 mg/g) and summer ( 0/08 ± 0.004 mg/g).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Halodule uninervis
  • Photosynthetic pigments
  • Proline
  • Persian Gulf