ساخت سوسپانسیون تقویت‎کننده غذاهای زنده آبزیان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیق، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه

چکیده

غنی‎سازی غذاهای زنده آبزیان برای بالا  بردن ارزش غذایی آبزیان امری ضروری است. بدین منظور سوسپانسیون‎های تجاری متفاوتی در جهان تولید و عرضه می شود و در سطح وسیعی در صنعت آبزی پروری ایران نیز کاربرد دارد. در این پژوهش، با آنالیز سوسپانسیون‎های خارجی اقدام به ساخت سوسپانسیون در پژوهشکده آرتمیای ارومیه  شد و از ناپلیوس Artemia urmiana به عنوان نماینده غذاهای زنده استفاده گردید. برای این‎ منظور از روغن کبد کوسه و ضایعات کارخانجات روغن‎کشی آفتابگردان و ترکیبات دیگر استفاده گردید. سوسپانسیون‎ های تهیه شده، مورد آزمون‎های مختلف و مقایسه با نمونه شاهد قرار گرفتند. عملیات سرشارسازی غذاهای زنده آبزیان با اسیدهای چرب درون سوسپانسیون، مطابق روش های استاندارد تعریف شده انجام شد. نتایج نشان داد که درصد تقویت‎کنندگی این سوسپانسیون‎ها در ناپلیوس‎،  نمونه شاهد و نمونه ساخت پژوهشکده به ترتیب 3 ±37 و 3 ±25 درصد بود. سپس ناپلیوس‎های غنی شده آرتمیا به طور زنده بر روی تعداد 500 لارو تازه به تغذیه افتاده ماهی قزل آلا در 4 تیمار برای زیست سنجی فاکتورهای رشد به مدت 30 روز مورد تغذیه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تیمارهای 1 و 2 با تیمارهای 3 و 4 اختلاف معنی‎داری در درصد بقاء، ضریب رشد، طول‎کل و میزان نا‎هنجاری داشتند، ولی اختلاف معنی‎داری بین دو تیمار3 و 4 مشاهده نگردید (05/0P<). در مجموع نتایج نشان داد که سوسپانسیون‎ غنی‎ساز حاوی اسیدهای چرب  ضروری تولید شده در پژوهش حاضر، مشابه نمونه‎های خارجی در کلیه آزمون های میدانی موفقیت ‎آمیز بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Production of live food enriching suspensions

نویسنده [English]

  • Y. Asadpor Ousalou
National Artemia Research Center, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Urmia
چکیده [English]

Enrichment of live-food for aquatics, to enhance their nutritional value, is essential for fish aquaculture. Accordingly, various commercial suspensions are prepared and are available in the world. These suspensions are widely used in Iranian aquaculture. In this study, in order to prepare similar suspensions in the Research Institute, analysis of foreign suspension was done. In this study Artemia nauplii were used as the representative live-food. Shark liver oil and extraction of sunflower oil and other substances were also used. Suspensions were compared with the control sample via various tests. Live foods were enriched with fatty acids in the suspensions as defined according to standard procedures. The results showed that the enriching percent of these suspensions in control nauplii and research center enriched nauplii were 3±37 and 25 ± 3, respectively. Then the influence of live enriched Artemia nauplii on 500 new feed trout larvae in 4 treatments were experimented for a 30 days period, to evaluate the biometric factors. The results showed that treatments 1 and 2 significantly differed compared with the treatments 3 and 4 in survival, growth rate, the total length and the abnormalities. However, no significant difference was observed between treatment 3 and 4 together. Final research results suggest that the prepared suspension containing essential fatty acids similar to foreign samples was successful in all field trials.         

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enriched suspensions
  • Artemia urmiana
  • Gc
  • Fatty acid profiles