بررسی جمعیت کفزیان سرشاخه های رودخانه جاجرود استان تهران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده علوم وفنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

در تحقیق حاضر جمعیت کفزیان سرشاخه های رودخانه جاجرود مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه برداری در سرشاخه های آبنیک، زایگان، لالان و آهار در سال 1393 در فصل بهار و تابستان انجام شد. بی مهرگان کفزی به وسیله نمونه بردار کمی سوربر به ابعاد 35×35 سانتی متر جمع آوری و در فرمالین 10 درصد تثبیت شد. نمونه های بنتوز در آزمایشگاه توسط لوپ جداسازی و در سطح جنس شناسایی گردیدند. همچنین برای ارزیابی شرایط اکولوژیک و کیفیت آب از شاخص هیلسنهوف  HFBI و شاخص تنوعEPT  استفاده شد. به طور کلی در جمعیت کفزیان سر شاخه های رودخانه جاجرود 28 جنس متعلق به 3 شاخه، 5 رده، 9 راسته و 24 خانواده شناسایی گردید. بیشترین تراکم کل کفزیان در سرشاخه لالان (842 عدد در متر مربع) و در دو فصل بهار و تابستان مشاهده شد. در میان جنس های شناسایی شده و در تمام سرشاخه ها به جز آهار بیشترین تراکم در تابستان متعلق به جنس  Epeorus و در فصل بهار مربوط به جنس Baetis بود. بر اساس آنالیز واریانس یکطرفه (ANOVA) و آزمون LSD، فقط میان جمعیت سرشاخه آهار با سایر سرشاخه ها اختلاف معنی دار مشاهده شد(05/0P<).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Benthic population of Jajrood River branches in Tehran province

نویسندگان [English]

  • R. Mousavi Nadushan
  • S. Raeisi
چکیده [English]

In the present study macroinvertebrate community of Jajrood River branches was studied. Sampling from branches of Abnik, Zayegan, Lalan and Ahar was conducted in spring and summer of 1393. Benthic invertebrate were collected by Surber sampler (35 × 35 cm) and fixed in 10% formalin. Benthos samples were separated in the laboratory by lifting loop and were identified at genus level. To assess the ecological condition and water quality Hilsenhoff and EPT indices were used. In general, 28 genus and 3 phyla, 5 classes, 9 orders and 24 families were identified in macroinvertebrate community of these rivers. The highest density of benthos was seen in Lalan branch (842 per square meter), in spring and summer. Among the genera found in all branches, except in Ahaar branch, maximum density was seen for Epeorus genus in summer and Baetis genus in spring. Based on analysis of variance (ANOVA) and post hoc LSD test, significnat difference was only seen when benthos population of Ahaar was compared with the other branches (P <0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Benthic invertebrates
  • EPT index
  • Hilsenhoff index
  • Jajrood River