بررسی و استفاده از اسفنج (رده Demospongiae) به منظور جذب ترکیبات شیمیایی از نمونه های آبی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 گروه محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

در تحقیق حاضر به منظور بررسی و کاربرد ویژگی های طبیعی جذب ترکیبات شیمیایی توسط آبزیان،  از اسفنج Amphimedon vividas ، رده Demospongiae صید شده از جزیره کیش در خلیج فارس به عنوان جاذب طبیعی استفاده شد و درصد جذب آلاینده های شیمیایی مورد بررسی قرار گرفت. در مطالعه حاضر جداسازی و شناسایی ترکیبات طبیعی غیر قطبی و نیمه قطبی در ساختار اسفنج و عصاره حاصل از آن انجام شد. با توجه به ترکیبات به دست آمده مشاهده شد که ساختار اسفنج، بیشتر متشکل از ترکیبات نیمه قطبی و غیرقطبی می باشد.  بنابراین حلال های مورد استفاده نظیر کلروفرم، دی کلرومتان و دی اتیل اتر بر اساس قطبیت خود و نیز ترکیب شیمیایی نرمال هگزان، در نظر گرفته شد و میزان جذب مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، اسفنج در حلال دی اتیل اتر و نرمال هگزان به میزان 8/ 81 درصد جذب داشته است. ترکیب استخراج شده از عصاره این حلال، 7,6,1-تری متیل نفتالن بود و می توان نتیجه گرفت این اسفنج با توجه به ساختار اصلی خود، درصد بالاتری از ترکیبات غیرقطبی را جذب می نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of spongia(Class Demospongiae) application for absorption of chemical compounds from marine samples

نویسندگان [English]

  • S. Dehdari 1
  • M. Rabani 1
  • N. Sadjadi 2
1 Marine Chemistry Dept., Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University Tehran North Branch
2 Dept. of Environment, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University Tehran North Branch
چکیده [English]

Blood parameters are often used as indicator for stress and health condition evaluation in fishes. The aim of this study was to compare blood and biochemical indices between stellate sturgeon (Acipenser stellatus) and Common Carp (Cyprinus carpio). In total, 20 brood stock fish (including 10 of each species) were selected and their blood samples were taken. Results showed that the mean counts of red blood cells (RBC), white blood cells (WBC), percentage of haematocrit (Hct), level of hemoglobin (Hb), cholesterol and osmolarity in Common Carp was more than Stellate sturgeon, although no significant difference was observed(P≥0.05). Differential count of leucocytes showed that the mean lymphocyte percentage in A.stellatus was more than C.carpio, while there was no significant difference seen in percentage of  neutrophiles, Eosynophiles and monocytes in C.carpio compared with  A.stellatus (P≥0.05). Mean level of Glucose in C.carpio was significantly more than A.stellatus (P≤0.05). On the other hand, mean level of triglyceride, albumin and total protein in A.stellatus was significantly more than C.carpio (P≤0.05). Cytomorphological parameters of RBC such as cell area, nucleus area and MCV in A.stellatus was significantly more than C.carpio. Therefore, the levels of some blood parameters were different in stellate sturgeons (Acipenser stellatus) in comparison with Common Carp (Cyprinus carpio), that can be related to their development differences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Demospongiae
  • diethyl ether
  • Normal hexane
  • 1
  • 6
  • 7 trimethyl naftalene
  • Persian Gulf