تجمع فلز کادمیوم در ماهی شاه کولی( Chalcalburnus chalcoides ) در اسکله انزلی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

گروه محیط زیست دریا، دانشکده علوم وفنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

تحقیق حاضر به منظور سنجش تجمع عنصر کادمیوم در بافت های آبشش، تخمدان، پوست و عضله ماهی شاه کولی Chalcalburnus chalcoides ) ( صید شده در محدوده اسکله انزلی در استان گیلان در مساحت حدود 10 کیلومتر مربع و در 12 ایستگاه در خرداد 1387 انجام گرفت. در اندازه گیری میزان فلزات پس از بیومتری، جداسازی بافت های مورد بررسی و هضم شیمیایی از دستگاه جذب اتمی شعله ای استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده بین وزن و طول ماهی با میزان فلز در بافت های مورد بررسی ارتباط معناداری مشخص نگردید و نیز ماهیان با مرتبه وزنی پایین تر دارای مرتبه های بالاتر غلظت کادمیوم بودند، درصورتیکه تجمع این فلز با مرتبه های مختلف غلظت در ماهیان با مرتبه وزنی بالاتر می باشد. بیشترین میزان کادمیوم در آبشش (015/0±94/0) میلی گرم درکیلوگرم  و کمترین آن در عضله (014/0±02/0) میلی گرم در کیلوگرم می باشد. تجمع فلز مورد بررسی در بافت ها دارای ترتیب آبشش>پوست>تخمدان>عضله بوده و بین بافت های مورد بررسی از نظر تجمع کادمیوم  بجز در دو بافت آبشش و پوست تفاوت معنی دار بدست آمد ( 05/0 >P ). مقایسه غلظت های بدست آمده در تحقیق حاضر با حد مجاز  (CODEX,2007) نشان دهنده ی به طور معنی داری بالاتر بودن میزان کادمیوم در بافت آبشش می باشد (05/0 >P ).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Cadmium accumulation in Chalcalburnus chalcoides in Anzali Wharf

نویسنده [English]

  • E. Shirvani Mahdavi
Marine Environment Dept,, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University North Tehran North Branch
چکیده [English]

This
study was performed in autumn 2008 in order to determine Cd accumulation in the
tissues
of gill, kidney, skin and muscle of Chalcalburnus
chalcoides
in Anzali Wharf in the 10 km2 zone. The samples were
collected from 12 points which were then analyzed by flame atomic absorption
spectrophotometer after biometry and separation of the targeted tissues and
chemical digestion. According to the results, there was no significant
relationship between the weight and length of fish and metal concentration. The
fish with lower range of weight had more Cd, but different concentration range
of metals was found in fish with higher range of weight. Maximum Cd was found
in gill (0.94
±0.015 mg/kg) and minimum concentration was found
in muscle (0.02
±0.014 mg/kg). The accumulation of cadmium in tissues
ranged as follows: gill>skin>kidney>muscle. As specified the
concentration of Cd in gill and skin was not significantly different but it was
significantly different in other tissues. The level of metal was compared with
(CODEX, 2007) standard. Results showed that Cd in gill was significantly
different at 0.05 levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cd
  • Chalcalburnus chalcoides
  • Anzali Wharf
  • Gill