بررسی اثر سمیت روی (Zn) بر برخی از پارامترهای بیوشیمیایی خون بچه ماهی فیتوفاگ پرورشی Hypophthalmichthys molitrix) (

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی سمیت فلز سنگین روی بر برخی فاکتورهای سرولوژیکی خون ماهی فیتوفاگ طی مجاورت کوتاه مدت با فلز روی می باشد. به منظور انجام این مطالعه 135 عدد بچه ماهی فیتوفاگ با وزن متوسط 10 ± 50 گرم و طول متوسط 1±13سانتی متر، در مجاورت غلظت های 0، 5 و 10 میلی گرم در لیتر نیترات روی) (Zn(NO3)2در 9 آکواریوم هر یک به ظرفیت 90 لیتر قرار داده شدند. نمونه برداری خون از سیاهرگ دمی به صورت کاملا تصادفی، هر 12 ساعت یکبار تا 96 ساعت صورت گرفت. نتایج نشان داد که کلسترول خون در 96 ساعت در تیمار 10 میلی گرم در لیتر با تیمارهای 5 میلی گرم در لیتر و شاهد اختلاف معنی داری داشت(05/0P<). بطوریکه حداقل میزان آن در تیمار 10 میلی گرم در لیتر در 96 ساعت برابر با (2/0±83/10) میلی گرم بر دسی لیتر و بیشترین میزان آن در تیمار 5 میلی گرم در لیتر در 48 ساعت برابر با (7/22±7/102) میلی گرم بر دسی لیتر مشاهده گردید. میانگین تری گلیسرید خون دارای نوسان بود، بطوریکه بیشترین میزان آن در تیمار 10 میلی گرم بر لیتر در 12 ساعت برابر با (14±93) میلی گرم بر دسی لیتر و حداقل میزان آن در 96 ساعت در تیمار 5 میلی گرم در لیتر برابر با (2±4/24) میلی گرم بر دسی لیتر مشاهده گردید. میانگین آلبومین خون با افزایش غلظت روی و مدت زمان مجاورت با افزایش معنی داری همراه بود(05/0P<). بطوریکه حداقل میزان آن در تیمار شاهد برابر با (14/0±73/0) گرم بر دسی لیتر و حداکثر میزان آن در تیمار 5 میلی گرم در لیتر در 96 ساعت برابر با (6/0±03/9) گرم بر دسی لیتر مشاهده گردید. میانگین پروتئین کل کاهش معنی داری نشان داد (05/0P<)، بطوریکه کمترین میزان آن در تیمار 5 میلی گرم در لیتر در 96 ساعت برابر با (003/0±043/0) گرم بر دسی لیتر و بیشترین آن در 12 ساعت در تیمار 10 میلی گرم بر لیتر برابر با (3/0±53/3) گرم بر دسی لیتر بدست آمد. گلوکز پلاسما اختلاف معنی داری نشان نداد (05/0> P). بر اساس نتایج حاصل، پارامترهای خونی و بیوشیمیایی فاکتورهای مناسب برای پایش سمیت روی و استرس ناشی از آن به ویژه در غلظت های حاد(کشنده) در ماهی فیتوفاگ می باشند.
واژگان کلیدی: نیترات روی، گلوکز، آلبومین، پروتئین، کلسترول، تری گلیسیرید،  فیتوفاگ Hypophthalmichthys molitrix)(

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Zinc on some biochemical indices of the farmed Silver carp (Hypophthalmichthys molitrix)

نویسندگان [English]

  • M. Shakoori 1
  • S. Abdali 1
  • H. Negarestan 2
1 Dept. of Marine Biology, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University Tehran North Branch
2 Dept. of Fishery, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University Tehran North Branch
چکیده [English]

 
The aim of this study was to evaluate the toxicity effect of zinc heavy metal on some serological parameters on Silver carp in the vicinity with zinc in short term. In order to do this study a total of 135 fish with mean weight 50±10gr and mean length 13±1cm were located to adjacent to 0.5 and 10 mg/L of Zn (NO3)2 in 9 Aquarium with 90 liter of capacity.Sampling of fish  was done randomly each 12 hours until 96 hours from caudal vein. The result showed that the level of cholesterol in 10 mg/L treatments in 96 hours were significant difference with 5 mg/ L and control treatments (p<0/05).
The results showed that the minimum amount of cholesterol in 10 mg/L treatment in 96 hours was (10.83±0.2 mg/ dL) and the maximum amount was found in 5 ppm treatment in 48 hours was (102.7±22.7 mg/dL). Mean triglyceride fluctuated, so that the maximum amount of  triglyceride was found in 10 mg/L treatment in 12 hours (93±14) mg/dL) and the minimum in 96 hours in 5 mg/L treatment was (24.4±2 mg dl). By increasing the concentration of zinc. albumin level were increased significantly. The minimum amount was found in control treatment which was (0.73±0.14 g/dL) and the maximum level in 5 m/g/L treatment at 96 hours was (9.03±0.6 g/dL). Total protein levels were decreased significantly (p<0.05). The minimum amount of total proteins in 5 mg/L treatment at 96 hours was (0/043±0/003) g/dL, and the maximum amount was at 12 hours in 10 mg/L treatment at (3/53±0/3)g/dL. Based on results, Hematological and biochemical parameters are useful for monitoring of Zinc acute toxicity in Silver carp.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zinc nitrate
  • glucose
  • albumin
  • Protein
  • Cholesterol
  • Triglyceride
  • Silver carp (Hypophthalmichthys molitrix)