اثر آنتی اکسیدانی ماهی قزل آلای رنگین کمان تغذیه شده با Spirulina platensis توسط آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 گروه شیمی، پژوهشکده صنعت نفت

چکیده

اسپیرولینا از سیانو باکتری های رشته ای است که در صنعت آبزی پروری مورد استفاده قرار می گیرد. در این تحقیق به بررسی اثرات آنتی اکسیدانی ماهی قزل آلای تغذیه شده با اسپیرولینا پرداخته شده است و سنجش تغییرات آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز(GPX) برای این ارزیابی بکار گرفته شد. مراحل اجرایی این تحقیق در مزرعه پرورشی ماهیان قزل آلای استان تهران صورت پذیرفت . تعداد 120 عدد ماهی قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزن 2±17 گرم و میانگین طول 37/±39/11 سانتی متر انتخاب و به سه گروه آزمایشی حاوی 5/7  ، 5  و  5/2  درصد پودر خشک اسپیرولینا و دو گروه به عنوان شاهد (بدون تغذیه اسپیرولینا و گروه دیگر بایندر ) تقسیم بندی شدند . اسپیرولینا با استفاده از روغن کُلزا به عنوان بایندر پس از وزن کردن میزان غذای مورد نیاز هر استخر با غذا مخلوط شد. در این مدت ماهی ها روزانه سه بار در روز و به مدت 90 روز تغذیه شدند. پس از نمونه برداری از بافت کبد، طحال و عضله، فعالیت ویژه آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز به روش وندال سنجش شد. نتایج نشان داد که افزایش درصد اسپیرولینا در رژیم غذایی به میزان 5/7 و 5 درصد، میزان فعالیت ویژه آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در طحال را به میزان (61.52 درصد) افزایش داده است. همچنین در باره بافت کبد با افزایش درصد تغذیه از  اسپیرولینا میزان فعالیت ویژه آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز 95/21 درصد و  در عضله به میزان4/9 درصد کاهش یافت. نتایج این مطالعه نشان داد که تغذیه ماهی با اسپیرولینا سبب افزایش فعالیت ضد اکسایشی آنزیم (GPX) در بافت های طحال و سبب کاهش فعالیت ضد اکسایشی آنزیم (GPX) در عضله و کبد ماهی قزل آلا گردید.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Antioxidant effect of Spirulina fed Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) by the Enzyme Glutathione proxidase

نویسندگان [English]

  • E. Emitazjo 1
  • Z. Dehghani Motalagh 1
  • M. Zeinali 2
1 Dept. of Marine Biology, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University Tehran North Branch
2 Dept. of Chemistry, Research Institute of Petroleum Industry
چکیده [English]

Spirulina is filamentous cyanobacteria and is  used  in aquaculture industry.  In  this  investigation  antioxidative  effects  of fish  trouts(Onchronchus mykiss)  feeded  with  Spirulina was studied. Changes in Glutathione peroxidase enzyme (GPX) was employed for this evaluation.  Main stages  of  this  investigation  was performed  in  fish trout  culture  farm  in Tehran. One hundred and twenty  trouts with 17±2 gram weight were feeded in 5 treatments.  Feed  treatments included  blank1 (without  Spirulina), blank2 binder (without Spirulina)  and three different  doses  of  Spirulina 2.5%,5%,7.5%  with binder. Spirulina  with  colza oil binder was mixed  with  food  after  weighing  required  amount  of food for  every  pool. Fish were then   fed 3 times a day for 90 day. After  sampling , the special activity  of GPx  in  liver,  spleen  and  muscle  tissue  was investigated using   Wendell's method. This  assay  indicated  that increase in Spirulinapercentage  in  diet  to   7.5  and  5% , enhanced  amount  of  glutathione  peroxidase  activity  in  spleen  to  61.52%. Also  with increase in the amount of feeding  with Spirulina ,  amount  of  glutathione peroxidase specific activity  declined to about  21.95%  in    liver  tissue and to  9.4% in muscles. Results  of  this  study  indicated  that  feeding  fish  with  Spirulina  resulted  in  enhancement  of  antioxidant  activity  of  GPx  enzyme in spleen and reduction of its activity in muscle  and  liver  tissues  of  trout.
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spirulina
  • Glutathione peroxidase
  • Antioxidant
  • Rainbow trout