کیفیت آب رودخانه ی درکه با تاکید برخصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 وزارت راه ، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

3 4- گروه محیط زیست دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

واقع شدن رودخانه درکه در شمال شهر تهران(یکی از پرجمعیت ترین شهرهای جهان) و بزرگترین قطب صنعتی ایران،  باعث شده است که این رودخانه در معرض انواع آلودگی ها قرار گیرد. هدف این مطالعه بررسی کیفیت آب رودخانه ی درکه در رابطه با مصارف آشامیدنی ̜و کشاورزی است. بدین منظور از آب رودخانه در دو فصل تابستان و پاییز سال 1389 در 12 ایستگاه حدفاصل شاه نشین  تا پل شهرک آزمایش نمونه برداری شد و یک نمونه نیز از برف واقع در ارتفاعات توچال به عنوان شاهد برداشته شد. در این تحقیق خواص فیزیکی و شیمیایی آب شامل دما و قلیائیت کل، قلیائیت فنلی، سختی کلpH , EC,DO,BOD,COD,TDS, Ca2+,Mg2+,Na1+ ,CO2,HCO3-,Fe+2 ,Cl-,CO32-,-,PO43-, SO42-اندازه گیری گردید. بررسی آزمایش های انجام شده و مقایسه پارامترهای کیفیت آب با استانداردهای جهانی نشان می دهد که آب رودخانه تنها در بخش چشمه درکه قابل شرب بوده و در سایر ایستگاه ها از کیفیت شرب خارج می شود، اما برای مصارف صنعتی و کشاورزی مناسب و برای مصرف آشامیدنی حتما باید تصفیه گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Water quality of Darakeh River by emphasis on physical and chemical parameters

نویسندگان [English]

  • F. Farivar
  • M. Mousavi Nadoshani 1
  • F. Dolatshahi 2
  • S. M. T. Sadatipour 3
1 Dept. of Fisheries, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University Tehran North Branch
2 Technical and Soil Mechanic Laboratory, Ministry of Roads and Urban Development
3 Dept. of Marine Environment, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University North Tehran North Branch
چکیده [English]

The purpose of this investigation was to distinguish the pollutant sources and physical – chemical water characteristics of Darakeh River. In this research, the water quality of Darakeh River was determined till the Municipality Zone   of Tehran. Sampling was performed throughout the course of the river, in twelve (12) stations and a sample of snow located in the upstream of  basin, was taken as control sample . Physical and chemical parameters which were measured comprised of water temperature  pH, EC, DO, BOD, COD, TDS, Ca, Mg, Na, CO2, Fe, HCO3, CO3, OH, Cl, SO4, PO4, phenol alkalinity, total hardness(TH). Water parameters of Darakeh river were compared with global water quality standards and criteria, and with the results from the snow sample, which was suitable for drinking purposes. Upon the flow of the river downwards, water  is polluted from the second station and is not suitable for consumption. However, the water of  this river can be utilized for agricultural purposes only.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dareke spring
  • Tochal heights
  • physical and chemical characteristics