مطالعه شعاع تغییر شکل Rossby در تحول نظام های جوی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

گروه هواشناسی، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

در این پژوهش، رشد امواج چگال‏گرای در منطقه جغرافیایی بین عرض های 15 و 65 درجه شمالی و طول جغرافیایی 15 و 80 درجه شرقی(خاورمیانه) مورد مطالعه قرار گرفته است. سامانه‏ جوی مورد مطالعه از مورخه 13 بهمن لغایت 19 بهمن 1388 بر فراز منطقه مورد مطالعه عبور نموده است. رشد فرود موج و شکل گیری فراز موج بر روی منطقه با محاسبه شعاع تغییر شکل                         و عدد  نشان داده شده است. شعاع تغییر شکل ، فراسنجی با بعد طول می باشد که در حل مدل پایداری  به دست می آید و این شعاع معیاری است که آستانه شروع و حد پایانی طول موج های ناپای‏دار را مشخص‏می‏نماید. برای محاسبه فراسنج های شعاع تغییر شکل  و عدد  از داده‏های آنالیز مجدد مدل پیش بینی جهانی استفاده شده است و نشان داده شده است که طی حداقل 24 ساعت و حداکثر 36 ساعت (بستگی به شرایط و میزان قدرت نظام‏جوی) آینده، امواج چگونه رشد می‏کنند. دستاورد اصلی این پژوهش این است که با کاهش شعاع‏ تغییرشکل‏  تا 800 کیلومتر و افزایش معکوس عدد  به عدد 3  امواج جوی در 24 الی 48 ساعت آینده در جهت شکل‏گیری فرود موج رشد می کنند. هر گاه این فراسنج از 1000 کیلومتر بیش‏تر شود و معکوس عدد  نیز کمتر از 1 گردد، انتظار رشد و توسعه ریج بر فراز منطقه می رود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The study of Rossby radius deformation in the development of Atmospheric system

نویسندگان [English]

  • A. Mohammadi
  • H. Ardakani
  • M. T. Zamanian
Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University North Tehran Branch
چکیده [English]

In this study, growth of baroclinic waves in the region between the latitude 15 and 65 degrees North and longitude 15 and 80 degrees East (Middle East) has been studied. Climate system under study crossed from the study area from 2nd of February until 8th of February 2010. Rassby radius of deformation, with length scale parameter, was obtained in Eady model. This radius determined the standard threshold level, start and end, of  baroclinic wave. Charny - Green number is another parameter that changes the criterion,beginning and end of growth rateof baroclinic wave. Therefore, it is necessary to study the growing waves with Rassby radius deformation study, the Charny - Green number was also studied. Computing mentioned parameters showed that for at least in the next 24 hours and a maximum of 36 hours (depending on weather conditions and the amount of power systems), how waves were developed. Rassby radius of deformation and the Charny-Green number, in the Middle East region have been investigated. In this study it has been shown that reduction in the Rassby radius of deformation to 800 km and reverse increase in Charny - Green's number to 3, atmospheric waves in the next 24 to 48 hours grow towards the formation of trough. Whenever this parameter was more than 1000 km and reverse Charny - Green number is also less than one, growth and development of ridge over the area is expected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rassby radius of deformation
  • Charny-Green number
  • Eady model
  • Instability