بررسی اثر سطوح مختلف دمایی بر رشد پاروپای کالانویید دریایی (Acartia sp.)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم وفنون دریایی ، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال

2 گروه شیلات، دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

در میان کوپه پودهای پرورشی کالانویدها با توجه به فرم پلاژیک، حرکات جذاب، فراوانی بالا در طبیعت، رزیم گیاهخواری و سطح لیپید بالا، اندازه متناسب، منبع مستعدی به عنوان غذای زنده برای لارو ماهیان دریایی می باشند. لذا با توجه به اهمیت این گروه زئوپلانکتونی، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر سطوح مختلف دمایی بر بقا و رشد جنس Acartia  در 3 تیمار آزمایشی30، 25 و 20 درجه سانتی گراد و شوری ثابت 40 در هزار طی 21 روز انجام گرفت و نرخ رشد محاسبه گردید. در پایان مطالعه بالاترین میانگین درصد رها سازی تخم و بازماندگی در تیمار دمایی30 درجه سانتی گراد بدست آمد. در این دما میانگین رهاسازی و بازماندگی تخم 54/11±6/86 درصد، میانگین تولید5 مرحله  ناپلیوس ، 5 مرحله  کوپه پودیت و بالغ به ترتیب برابر با 50/5±3/34 درصد، 50/5±1/23 درصد، 6±15درصد و بیشترین نرخ رشد با میانگین 02/0±04/0 درصد بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of different temperature on growth of marine Acartia (calanoidae, copepoda

نویسندگان [English]

  • R. Mosavi Nadoshan 1
  • S. Golmirzai 2
1 Dept. of Fisheries, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University Tehran North Branch
2 Dept. of Fisheries, Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch
چکیده [English]

Calanoids among cultured copepods are a potential source of live food for marine fish larvae because of their pelagic forms, high frequency in nature, suitable size and high content of PUFA fatty acid levels. Therefore, given the importance of this zooplankton, in the present study the effect of different temperatures on growth and survival of Acartia at 3 treatments, 30° C , 25° C,  20 ° C and a constant salinity of 40 ppt during 21 days were investigated. At the end of study, the highest survival was reported at temperature treatment of 30 ° C, with egg relaying percent and development of 86.6 ± 11.54. The average survival of 5 Naupli stages, 5 copepodit stages and adult stage was %34. 3± 5.50, %23.1 ± 5.5and %15±6 and the highest growth rate obtained was %0.04 ± 0.02.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Copepod
  • calanoide
  • Acartia sp
  • temperature treatments
  • special growth rate