بررسی مقایسه‌ای شاخص‌های خونی ماهی ازون برون (Acipenser stellatus) و کپور معمولی (Cyprinus carpio) پرورشی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر

2 گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

پارامترهای خون شناسی برای ارزیابی وضعیت سلامت و به عنوان شاخص­های استرس در ماهیان مطرح می باشند. این تحقیق با هدف مقایسه شاخص­های خونی و بیوشیمیایی مولدین پرورشی ازون برون (Acipencer stellatus) و کپور معمولی (Cyprinuscarpio) انجام پذیرفت. بدین منظور در مجموعه 20 قطعه ماهی مولد (شامل10 قطعه از هر گونه) مورد نمونه برداری قرار گرفت. نتایج نشان داد که میانگین تعداد گلبول­های قرمز و سفید، درصد هماتوکریت، میزان هموگلوبین، میزان کلسترول و سطوح اسمولاریته در کپور معمولی بیشتر از ازون برون بود، هر چند که اختلاف معنی­داری مشاهده نگردید (05/0P≥). میانگین درصد لنفوسیت در ازون برون بیشتر از کپور معمولی بود، در حالی که میانگین درصد نوتروفیل، ائوزینوفیل و مونوسیت در کپور معمولی بیشتر از ازون برون بود، ولی اختلاف معنی­داری مشاهده نشد (05/0P≥). میانگین شاخص گلوکز در کپور معمولی به طور معنی­داری بیشتر از ازون برون بود (05/0P

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The comparative study of blood indices between farmed Stellate sturgeon (Acipenser stellatus) and Common carp (Cyprinus carpio).

نویسندگان [English]

  • A. Yousefi Jourdehi 1
  • S. Abdali 2
1 International Sturgeon Research Institute of the Caspian Sea, Rasht
2 Dept. of Marine Biology, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University Tehran North Branch
چکیده [English]

Blood parameters are often used as indicator for stress and health condition evaluation in fishes. The aim of this study was to compare blood and biochemical indices between stellate sturgeon (Acipenser stellatus) and Common Carp (Cyprinus carpio). In total, 20 brood stock fish (including 10 of each species) were selected and their blood samples were taken. Results showed that the mean counts of red blood cells (RBC), white blood cells (WBC), percentage of haematocrit (Hct), level of hemoglobin (Hb), cholesterol and osmolarity in Common Carp was more than Stellate sturgeon, although no significant difference was observed(P≥0.05). Differential count of leucocytes showed that the mean lymphocyte percentage in A.stellatus was more than C.carpio, while there was no significant difference seen in percentage of  neutrophiles, Eosynophiles and monocytes in C.carpio compared with  A.stellatus (P≥0.05). Mean level of Glucose in C.carpio was significantly more than A.stellatus (P≤0.05). On the other hand, mean level of triglyceride, albumin and total protein in A.stellatus was significantly more than C.carpio (P≤0.05). Cytomorphological parameters of RBC such as cell area, nucleus area and MCV in A.stellatus was significantly more than C.carpio. Therefore, the levels of some blood parameters were different in stellate sturgeons (Acipenser stellatus) in comparison with Common Carp (Cyprinus carpio), that can be related to their development differences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acipenser stellatus
  • Cyprinus carpio
  • blood parameters
  • Biochemical parameters