ارزیابی و مقایسۀ تأثیر جیرۀ آزمایشی با غذا های وارداتی و داخلی بر پاره ای از شاخص های رشد در قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

چکیده

به منظور تولید یک جیرۀ غذایی مناسب برای پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)، رقابت با غذا های وارداتی و بررسی امکان جایگزینی این جیره به جای آن ها، فرمولاسیون جدیدی تدوین شد و با دو غذای وارداتی، یکی از فرانسه (تیمار A) و دیگری از ایتالیا (تیمار B)، و یک غذای داخلی (تیمار C) مقایسه گردید. 600 عدد بچه ماهی قزل آلا با میانگین وزن 3±37 گرم و طول 55/0±5/13 سانتی متر،  طی دورۀ 127 روزه در 12 کانال پرورشی به ابعاد 80×150×440  سانتی متر، به صورت 4 تیمار که هر یک دارای سه تکرار بودند، با استفاده از این جیره ها پرورش یافتند. در پایان دوره، میانگین وزن، طول کل و افزایش وزن بدن در تیمار فرموله با سایر تیمارها، دارای اختلاف معنی دار بود (05/0P<)، که به ترتیب تیمار فرموله با 13/12±14/133 گرم، 75/0±21 سانتی متر و 20/6±49/191 گرم، بیشترین و تیمار C با 81/11±02/108 گرم، 75/0±83/19 سانتی متر و 90/17±99/126 گرم، کمترین مقادیر را داشتند. بالاترین درصد افزایش وزن بدن 18/31±40/450 درصد و نرخ رشد ویژه 05/0±77/1 گرم در تیمار فرموله بود که با سایر تیمارها به جز تیمار A اختلاف معنی دار داشت(05/0P<) و کمترین مقادیر در تیمار C به ترتیب 01/54±51/299 درصد و 13/0±43/1 گرم بود. بیشترین ضریب سودمندی پروتئین در غذای A 007/0± 06/0 بود و با فرموله 001/0±042/0 اختلاف معنی دار داشت (05/0P<). ضریب تبدیل غذایی فرموله 12/0±92/0 با غذاهای وارداتی اختلاف معنی داری نداشت(05/0<P). تجزیۀ ترکیبات شیمیایی و فاکتور ضد تغذیه برای غذای فرموله شامل 59/55 درصد پروتئین، 64/10 درصد چربی، 13/13 درصد کربوهیدرات، 28/2 درصد فیبر، 79/9 درصد خاکستر، 55/8 درصد رطوبت و 14/3 میلی اکی والان در 1000 گرم جیره پراکسید بود. با وجود کمتر بودن میزان انرژی غذای فرموله، 4/3706 کیلوکالری در کیلوگرم جیره، نسبت به غذاهای A 1/4174 و B 1/4063، این جیره به دلیل وجود ترکیبات مناسب باعث بیشترین افزایش رشد طی دوره گردید. انرژی غذای C 8/3663، کمترین مقدار بود. از جنبۀ بررسی حسی خواص کیفی یا تست ارگانولپتیک، در کل، ماهیان تغذیه شده با غذای فرموله بهتر از سایر تیمار ها ارزیابی شدند. از نظر اقتصادی هم بدون شک تولید این فرمول غذایی در مقایسه با تیمار های دیگر به صرفه تر خواهد بود. ترکیبات کلی غذای فرموله در حال حاضر به صورت بسته می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Valuation and comparison of a test diet effect with imported and an interior foods on some growth indicators for juvenile Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • H. Emadi 1
  • N. Baharan 1
  • A. A. Saeedi 2
1 Dept. of Fishery, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University Tehran North Branch
2 Dept. of Health and Aquatic Diseases, Caspian Sea Ecological Research
چکیده [English]

In the purpose of produce a suitable diet for farming the Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), competition with imported foods and checking the possibility of replacement this diet with those ones, a new formulation codified and compared with two imported foods, one from France (A treatment) and the other from Italy (B treatment), and an interior food (C treatment). 600 fingerlings trout with the mean weight of 37±3 gr. and length of 13.5±5.5 cm. with duration of 127 days in 12 rearing channels with dimensions 440×150×80 cm., in 4 treatment, which one had 3 repeat, farmed using these diets. In the end of the term, means of weight, total length and weight gain had significant differences in formulated diet with others (P<0.05), sequencely formulated diet had the highest values with 133.14±12.13 gr. weight, 21±0.75 cm. length, and 191.49±6.20 gr. WG, and C had the least values with 108.02±11.81 gr. 19.83±0.75 cm. and 126.99±17.90 gr., Respectively. The maximum %WG 450.40±31.18 and SGR 1.77±0.05 gr. were also in formulated and the least were in C, sequencely 299.51±54.01 percent and 1.43±0.13 gr., that had significant differences with others (P<0.05), except for A. Maximum PER in A, 0.06±0.007 and formulated 0.042±0.001 had significant differences (P<0.05). FCR in formulated 0.92±0.12 had no significant differences with imported foods (P>0.05). Formulated chemical and anti nutritional factor analysis involved 55.59% protein, 10.64% lipid, 13.13% carbohydrate, 2.28% fiber, 9.79% ash, 8.55% moist and 3.14 mili eqi valan/1000 gr. diet peroxide. However, the amount of energy was less in formulated, 3706.4 kcal per kg diet than A, 4174.1 and B, 4063.1, despite of the presence of suitable composition caused the most growth. The energy of C 3663.8, was the least amount.Cheking sensory properties or Organolepthic Tests, the fish fed formulated diet valuated better than the others generally. Undoubted, producing this diet formulation will be more economize between other treatments. Total composition of formulated diet is not open at the time being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rainbow trout
  • new formulation
  • imported foods
  • interior food