تعیین میزان هماوری ماهی حمری (Carasobarbus luteus) رودخانه کارون در محدوده دشت عقیلی شوشتر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، خوزستان

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، خوزستان

چکیده

ماهی حمری (Carasobarbus luteus) یکی از گونه های کپور ماهیان بومی آب های داخلی جنوب غربی ایران می باشد که در رودخانه ها و تالاب های استان خوزستان شناسایی شده است. این تحقیق با هدف بررسی خصوصیات زیست شناسی تولید مثل ماهی حمری رودخانه کارون انجام شد. صید به صورت ماهیانه از اسفند ماه 1390 تا فروردین ماه 1392 در سه ایستگاه در منطقه دشت عقیلی استان خوزستان صورت گرفت. بطور کلی 385 نمونه ماهی حمری از منطقه مورد مطالعه صید شد که به منظور تعیین هماوری از بافت تخمدانی نمونه هایی که در مراحل جنسی 3، 4، 5 بودند انتخاب شدند. میانگین هماوری مطلق ماهی حمری 7±59/5754 و دامنه آن 43301-740 عدد تخم بود. بالاترین هماوری مطلق در کلاسه طولی 205 تا 210 میلیمتر برابر 45/1660±26800 مشاهده شد. همچنین پایین ترین میزان هماوری مطلق در کلاسه طولی 185 میلیمتر برابر 68/52±1018 بود. همچنین میانگین هماوری نسبی ماهیان 03/1±30/53 و حداقل و حداکثر 9 تا 248 عدد تخم محاسبه گردید. بالاترین هماوری نسبی در کلاسه طولی 200 تا 205 میلیمتر برابر 38/10±8/222 مشاهده شد. پایین ترین میزان هماوری نسبی نیز در کلاسه طولی 185 میلیمتر برابر 25/0±16/9 بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Fecundity of Carassobarbus luteus in Karun River from Aghili Plains in Shushtar

نویسندگان [English]

  • M. Biria 1
  • N. Javadzadeh Pourshalkoohi 1
  • M. Velayatzadeh 2
1 Dept. of Fishery, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Islamic Azad University Khoozestan Sciences and Research Branch
2 Young Researchers and Elite Club, Islamic Azad University Ahvaz Branch
چکیده [English]

Carassobarbus luteus fish, one of the Cyprinidae species and native to southwestern Iran, have been identified in the domestic water in the rivers and wetlands of Khuzestan Province. This study was performed Fecundity of Carassobarbus luteus in Karun River. Monthly catches from February 2012 to April 2013 at three stations in the province took Aghili Plains. 385 samples of fish were collected from the study area to determine fecundity of ovarian tissue were selected samples in sexual stages 3, 4, 5.
Mean of absolute fecundity of Carassobarbus luteus was 5754.59±7 and range from 740 to 43301 eggs. The highest of absolute fecundity in Length apperceive 205 to 210 mm equal 26800±1660.45. Also, the lowest of absolute fecundity in Length was 185 mm equal 1018±52.68. Also mean of relative fecundity in fishes 53.30±1.03 and minimum and maximum from 9 to 248 eggs. The highest of relative fecundity in Length apperceive 200 to 205 mm equal 222.8±10.38. The lowest of relative fecundity in Length was 185 mm equal 9.16±0.25.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reproduction
  • fecundity
  • Carassobarbus luteus
  • Karun river
  • Khuzestan province