بررسی اثر دما، دوره نوری و شدت نور بر رشد جلبک Gracilaria salicornia (Gracilariales, Rhodophyta) در محیط آزمایشگاهی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 سازمان شیلات ایران، جزیره قشم

چکیده

جلبک قرمز Gracilaria salicornia از سواحل جزیره قشم در خلیج فارس در شهریور 1389 نمونه برداری شد. به منظور دستیابی به بهترین شرایط رشد جلبک گراسیلاریا، اثر تغییرات دما، دوره نوری و شدت نور در یک دوره 6 هفته ای، در شرایط آزمایشگاهی و در آکواریوم های 40×30×60 سانتی متر (20 لیتر) با روش معلق در 3 تکرار نگهداری شدند.تیمارها در دماهای 20، 25 و 30 درجه سانتی گراد، دوره نوری 12:12(تاریکی: روشنایی)،14:12 (تاریکی: روشنایی)، 16:8 (تاریکی: روشنایی) و شدت نور4700، 3300 و1200 لوکس مورد بررسی قرار گرقتند.جلبک ها در روزهای7، 14، 28، 35 و 42 برداشته شده و طول، عرض و وزن آنها اندازه گیری و رشد نسبی محاسبه شد.نتایج نشان داد که دما، دوره نوری و شدت نور اثر معنی داری (05/0P<) بر روی رشد جلبکG. salicornia  داشت و  بیشترین رشد نسبی در تیمار دوره نوری 12:12 (تاریکی: روشنایی) با 46/2 درصد مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Temperature, photoperiod and irradiance on growth of Gracilaria salicornia (Gracilariales, Rhodophyta), in vitro

نویسندگان [English]

  • F. Rafeei 1
  • P. Nejatkhah Manavi 1
  • H. Kermanshshi 1
  • M. Parvaresh 2
1 Department of Marine Biology, Islamic Azad University, Tehran North Branch,
2 Iran Fisheries Organization, Gheshm Island
چکیده [English]

The green alge Gracilaria salicornia was collected from coasts of Gheshm Island in Persian Gulf in September 2010.The effect of temperature, photoperiod and irradiance on growth of Gracilaria salicornia were carried out over 6 weeks under laboratory conditions.  For each treatment, the algae were inoculated into 20 litre water with diameters of 60×30×40 cm. The suspension method used for culture .All treatments (tanks) were carried out in triplicates. The treatments were temperatures (20, 25 and 30oC), photoperiods (12:12, 14:12 and 16:8, light: dark, respectively) and photon irradiances (24, 66 and 94                         photons m-2 S-1).  The length, width and weight of the thalli were measured on 7, 14, 21, 28, 35 and 42 days. The results of this study showed significant differences on growth of G.salicornia between treatments (P<0.05). Maximum relative growth rate was obtained from 12:12 photoperiod with 2.46 %.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gracilaria salicornia
  • temperature
  • Photoperiod
  • irradiance
  • growth