اندازه گیری و مقایسه فصلی فلزات سنگین Zn، Cu، Pb و Cd در بافت عضله و کبد ماهی کوتر Sphyraena sp. در آب های بندرعباس (1392 – 1391)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

2 پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، تهران، ایران

چکیده

این  مطالعه  جهت تعیین میزان فلزات سنگین روی، مس، سرب و کادمیوم در دو بافت عضله و کبد ماهی کوتر Sphyraena sp. متعلق به خانوادهSphyraenidaeدر آب های بندر عباس طی  زمستان  سال  1391 و بهار، تابستان و پاییز سال 1392 انجام گرفت. جهت انجام این کار در هر فصل 20 نمونه از ماهی مذکور با طول متوسط 45 سانتی متر صید گردید. ماهیان مورد آزمایش پس از صید منجمد و بسته بندی شده و جهت تعیین میزان تجمع میزان فلزات سنگین در بافت عضله و کبد به آزمایشگاه ارسال شدند. جهت استخراج فلزات از بافت عضله و کبد ماهیان مورد مطالعه از روش استاندارد هضم با اسید (ASTM)استفاده شد و تعیین غلظت بوسیله دستگاه نشر اتمی ICP صورت گرفت.
میانگین نتایج حاصل مقادیر 800/0±675/2، 658/0±385/0، 169/0±325/0 و 012/0±087/0 برای بافت عضله و 943/3±850/11، 632/1±957/4، 2406/0±485/0 و 2402/0±480/0 برای بافت کبد بر حسب میکرو گرم در گرم وزن تر به ترتیب برای فلزات روی، مس، سرب و کادمیوم را نشان داد. به کمک آزمون t و استانداردهای جهانی نظیر: سازمان بهداشت جهانی، وزارت کشاورزی، شیلات و غذایی انگلستان مقایسه و پایین تر بودن غلظت تمام فلزات در بافت عضله و کبد به جز میزان کادمیوم در بافت کبد از استانداردهای فوق نتیجه گیری گردید. بنابر نتایج حاصله، دربافت عضله اختلاف معنی داری بین فلزات سرب، روی و مس در طول سال وجود نداشت (05/0P≥)، ولی در کادمیوم اختلاف معنی داری در طول سال مشاهده گردید (05/0P˂). در بافت کبد اختلاف معنی دار بین میزان هیچ یک از فلزات در طول سال مشاهده نشد (05/0P≥).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Nutritive value and trace elements accumulation (Zn, Cu, Pb, Cd) in muscle and liver tissues of Barracuda Sphyraena SP. in Bandarabbas (2013)

نویسندگان [English]

  • S. Aghaei 1
  • A. Ashjae Ardalan 1
  • N. Moraki 1
  • K. Darvish Bastami 2
  • N. Mola Mohieddin 1
1 Faculty of Marine science and Technology, Islamic Azad University Tehran North Branch
2 Iranian National Institute for Oceanography and Atmospheric Science (INIOAS), Tehran
چکیده [English]

This study was undertaken during 2013 on the barracuda fish Sphyraena sp. caught from waters of Bandarabbas.This project focuses on concentration of heavy metals in muscle and liver tissues of this fish. In addition results were compared with the international standards.The muscle and liver tissues of 20 samples catched and separated. Metals were extracted from muscle and liver tissues using acid digestion method (ASTM). Concentrations of heavy metals were measured by ICP. Mean concentration  for  Zn , Cu , Pb and Cd in the muscle tissue 2.675±0.800, 0.385±0.658, 0.325±0.169 and 0.087±0.012 ppm and liver tissue 11.850±3.943, 4.957±1.632, 0.485±0.2406 and 0.480±0.2402 ppm (as fed) respectively. Results compared with international standards such as WHO, FAO , UK (MAFF) and lower concentration  of all metals in muscle and liver tissues except concentration of Cd in liver tissue from the above standards was concluded and they didn’t have significant difference between Pb , Zn , Cu in muscle tissue (P≥0.05) ,but there was Cd in muscle tissue during the 2013 (P<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heavy metals
  • Barracuda
  • Sphyraena sp
  • Bandarabbas
  • Persian Gulf