ارزیابی و تعیین مقادیر فلزات سنگین روی، نیکل و کادمیم و تعیین پارامترهای فیزیکی و شیمیایی در آب رودخانه شاطره (جنوب غرب تهران)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده

رودخانه ها یکی از منابع آبی مهم می باشند و کاربردهای گسترده ای دارند. فلزات سنگین از عوامل مهم آلودگی منابع آبی به شمار می روند. از طرفی ورود این آلاینده ها به رودخانه ها موجب تغییرات فیزیکی و شیمیایی در آنها می شود. از این رو شناخت این فلزات و شناخت پارامترها و روند تغییرات آنها امری ضروری است. این تحقیق با هدف تعیین پارامترهای فیزیکی و شیمیایی(دما، pH، اکسیژن محلول، EC) و سنجش و اندازه گیری مقدار فلزات روی، نیکل و کادمیم در رودخانه شاطره (که آب آن در آبیاری مزارع کشاورزی استفاده می شود) واقع در جنوب غربی تهران انجام گرفته است. نمونه برداری در اواخر اسفند 1392 در 3 ایستگاه (قبل از پل شاطره، منطقه صنعتی و منطقه کشاورزی) با 3 بار تکرار انجام شد. میانگین دمای آب رودخانه 25/8 درجه سانتی گراد، میانگین اکسیژن محلول 3/8 میزان  pH در محدوده 02/8 و میانگین مقدار EC 32/493 میکروزیمنس بر سانتی متر بود. میانگین مقدار فلزات سنگین روی، نیکل و کادمیم به ترتیب برابر 4206/0 ، 135/38، 180/39 میکرو گرم بر لیتر بوده، میانگین آنالیز واریانس مقادیر فلزات روی، نیکل و کادمیم نشانگر آن است که ایستگاه ها دارای تفاوت معنی داری با هم هستند(05/0>P). براساس استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست، پارامترهای اندازه گیری شده در تحقیق حاضر در حد قابل قبولی هستند. غلطت فلز روی در هر 3 ایستگاه در حد استاندارد بود در حالیکه مقدار فلز سنگین نیکل و کادمیم در هر 3 ایستگاه بیش از حد مجاز استاندارد بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment and determination of heavy metals zinc, nickel and cadmium and physical and chemical parameters of water Shatrh

نویسندگان [English]

  • R. Khanpoor Zaranji 1
  • L. Salimi 1
  • M. Ghaneh 2
1 Dept. of Marine Environment, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University Tehran North Branch
2 Dept. of Microbiology, Faculty of Science, Islamic Azad University Islamshahr Branch
چکیده [English]

Rivers are important water resources which to have broad application. Heavy metal are considered as important factors in pollution of water resources. On the other hand, the entry of pollutants into rivers, cause physical and chemical changes in them. The recognition of these metals and the knowledge of their parameters and trends is essential. This study aimed to determine physical and chemical parameters (temperature, pH, dissolved oxygen, EC) and the amount of zinc, nickel and cadmium of  Shatereh river (Its water used to irrigate farm) located in the southwest of Tehran. Sampling was done  at 3 stations in Esfand 1392 (Persian calender before the bridge Shatereh, industrial areas and agricultural areas) with 3 replications.Average ater temperature of 8.25 ° C, mean dissolved oxygen  8.03 , pH levels
ranging 8.02 and the average amount were abserved EC 493.32 cm .Average amount of heavy metals, zinc, nickel
and cadmium were respectively 0.4206, 38.135, 39.180 micrograms per liter. The variance of zinc, nickel and cadmium of there station at sig <0.05 showed that there was significant difference betwean 3 station. According to the EPA standard of measured parameters, the data are shown t in to be in the acceptable range and the results for zn showed that the levels in all 3 stations are within standard leveland heavy metal content of nickel and cadmium exceeded the standard level at 3 stations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical and Chemical parameters
  • Water Quality
  • Heavy metals
  • river Shatereh