فلزات سنگین (نیکل و وانادیوم) در عضله و کبد ماهی گیش خال سفید (malabaricus (Carangoiedes در دو فصل تابستان و زمستان در بندر عباس، خلیج فارس

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 گروه محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

تحقیق حاضر در دو فصل گرم و سرد سال1390 و1391 برای تعیین غلظت دو فلز V و Ni در بافت عضله و کبد ماهی گیش خال سفید((Carangoiedes malabaricusصید شده از محدوده بندر عباس انجام شد. نمونه ها بیومتری و توزین شده و بافت عضله و کبد جدا گردید. سپس غلظت نیکل و وانادیوم به وسیله دستگاه جذب اتمی کوره اندازه گیری شد. بر اساس نتایج به دست آمده در کل سال میانگین غلظت های نیکل و وانادیوم در کبد 027/0±265/0 و 0075/0±0566/0 ،و در عضله 0387/0±2011/0 و0170/0± 0898/0  میکروگرم بر گرم وزن خشک به دست آمد. همچنین به تفکیک در فصل زمستان میانگین غلظت نیکل و وانادیوم در کبد 0422/0±2552/0 و 0116/0±0712/0، و در عضله 0710/0±2791/0 و 0273/0±1435/0 و در تایستان به ترتیب در کبد 0356/0±2748/0 و 0084/0±0419/0، و در عضله 0169/0±1232/0 و 0070/0±0361/0 میکروگرم بر گرم وزن خشک به دست آمد.  میانگین غلظت نیکل در بافت های کبد و عضله ماهی گیش خال سفید تفاوت معنی داری داشت (05/0>p) در حالیکه میانگین غلظت وانادیوم در دو بافت کبد و عضله تفاوت معنی داری را نشان نداد(05/0<p). از مقایسه نتایج با حد مجاز سازمان های WHO و EPA  پائین بودن غلظت این فلزات نتیجه گیری شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Heavy metal (Ni,V) levels in muscle and liver of Carangoied malabaricus in summer and winter in Bandar Abbas (Hormozgan Province)

نویسندگان [English]

  • M. Gandchi 1
  • M. Sadeghi 1
  • M. Emtiazju 1
  • N. Sajadi 2
1 Dept. of Marine Science, Faculty of Marine Science and technology, Islamic Azad University, Tehran North Branch
2 Dept. of Marine Environment, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University Tehran North Branch
چکیده [English]

This study was carried out to determine the heavy metal content (Nickel and vanadium) in muscle and liver tissues of Carangoiedes malabaricus in Bandar Abbas during winter 2011 and summer 2012.
After biometry of the fish, muscle and liver tissues were separated. The amount of vanadium and nickel were measured by the atomic absorption instrument (Varian model GTA 100). Based on the results, the average concentration of nickel and vanadium in liver tissues were observed to be 0.2650±0.027 and 0.566±0.0075 µg/g and in muscle tissues 0.2011±0.0387 and 0.0898±0.0170 µg/g of dry weight, respectively. In winter the average concentration of nickel and vanadium in liver tissues were observed to be 0.2552±0.0422 and 0.0712±0.0116 µg/g respectively and in muscle tissues 0.2791 ±0.0710and 0.1435±0.0273µg/g respectively. In summer the average concentration of nickel and vanadium in liver tissues were observed 0.2748±0.0356 and 0.0419± 0.0084µg/g respectively and in muscle tissues 0.1232± 0.0169and 0.0361±0.0070 µg/g respectively. The difference between the average concentration of nickel in liver and muscle tissues of Carangoiedes malabaricus is significant (p<0.05) but the difference between the average concentration of vanadium in liver and muscle tissues is not significant (p>0.05). The comparison of the results with permissible limits of WHO and EPA organizations showed that the concentrations of these metals are low.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carangoiedes malabaricus
  • Bandar Abbas