شناسایی و مطالعه ساختار جمعیت ماکروبنتوز در دریاچه گهر (استان لرستان)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 گروه بیولوژی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران

چکیده

دریاچه گهر بزرگ در جنوب غربی ایران، شرق استان لرستان و در ارتفاع 2350 متری از سطح دریا قرار دارد. این دریاچه فون منحصر بفردی از موجودات ماکروبنتوز را در خود جای داده است. در این تحقیق به منظور شناخت کامل ساختار جمعیت این موجودات، نمونه برداری به صورت ماهانه از اردیبهشت تا آذر ماه 1390 در 3 ایستگاه در ناحیه پروفوندال( عمیق ) دریاچه گهر بزرگ انجام شد.در میان کفزیان جمع آوری شده در مجموع 6 جنس و گونه از 5 خانواده شناسایی شد. از این میان جنس Rhyacodrilus sp. برای اولین بار در ایران شناسایی و معرفی گردید. گونه های غالب دریاچه شامل گونه Quistadrilus multisetasus  و Stylodrilus   herngianus  از رده کرم های کم تار و گونه Pisidium casertanum از رده دوکفه ای ها بود و درصد فراوانی آنها به ترتیب 69 ، 13 و 6 درصد محاسبه گردید. بیشترین تراکم کل کفزیان دریاچه گهر با 379/4910± 12/11618 عدد در متر مربع در خرداد و کمترین آن با 87/671± 33/1436 عدد در متر مربع در ماه اردیبهشت بدست آمد. براساس آزمون آنالیز واریانس یکطرفه، اختلاف معنی داری میان فراوانی کفزیان ایستگاه های مختلف ناحیه پروفوندال دریاچه مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification and community structure of macro-benthose in Gahar Lake (Lorestan Province)

نویسندگان [English]

  • R. Mousavi Nadushan 1
  • M.R. Fatemi 2
  • N. Hasani 1
1 . of Fishery, Islamic Azad University Tehran North Branch
2 Dept. of Marine Biology, Islamic Azad University Science and Technology Research Branch, Tehran
چکیده [English]

Lake Gahar is located in southwest of Iran, in East Lorestan province and at 2350m above sea level. There is little information and few studies on limnology of this lake . This tectonic lake is known to have a unique macro- invertebrate fauna. In order to perform a complete research on the zoo-benthic community of the lake, the present study was conducted during a period of seven months from April 2011 to December 2011 with the exception of 5 months during very cold seasons when the lake was covered by ice. The benthic assemblage was sampled monthly from 3 sites in profundal zone. In total 6 genera and species and 5 families were found  from which 1 species is unique in Iran. In this research, the dominant species of the lake are Quistadrilus multisetasus , Stylodrilus  herngianusof class Oligochaets and Pisidium casertanum of class Bivalvia. Their abundance  percentage determined  in respect of total distribution were %69, %13 and %6, respectively. The maximum abundance of total population of macro- benthos in Gahar lake was 11617.78±4910.379 individual per square meter in May and the minimum was 1436.32±671/87 individual per square meter in April.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Macro-invertebrates
  • Gahar Lake
  • Profundal
  • population structure