فرآیندهای موثر بر لکه نفت پس از حادثه اتفاقی ریزش در دریا - مهم در مدل های عددی ریزش نفت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه استاندارد- پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان، گروه پژوهشی مکانیک و فلزشناسی

چکیده

در این مقاله فرآیندهای مؤثر بر لکه نفت پس از ریزش اتفاقی در دریا معرفی می شوند. فرآیندها شامل جابجایی، تبخیر، حلالیت، فتواکسیداسیون، رسوب سازی و تجزیه بیولوژیک می باشند که به روش تحلیلی بررسی شده اند. نتایج نشان      می دهد این فرآیندها مشخصه های اولیة نفت را شامل میزان آب و چگالی آن را تحت تأثیر و تغییر قرار می دهند. فرآیند گسترش نقش حاکم طی زمان چند ساعت بعد از ریزش نفت را بازی می کند. مادامی که تغییر شکل لکه نفت ممکن است طی یک دوره چند روزه رخ دهد. تخمین تبخیر، جابه جایی و ضخامت لایة‌ نفت توسط مدل های عددی بسیاری در محاسبة نسبت پراکنش طبیعی بکار می رود که میزان تبخیر  و ضخامت لایة‌ نفت، طول عمر لکه نفتی در سطح دریا را تعیین     می کنند. علاوه بر آن تخمین مساحت لکه، برای ارزیابی کارآئی توان روش های مبارزه ریزش نفت و ارزیابی تأثیرات محیطی نیاز می شود. مطالعات در منطقه دریایی عسلویه در سواحل شمالی خلیج فارس برای فرآیندهای مؤ ثر بر لکه میعانات گازی ریزش شده انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که میعانات گازی پس از حادثه ریزش اتفاقی با توجه به شرایط جوی و دریایی به صورت تبخیر به جو و نیز نفوذ در ستون آب منتقل می‌شوند. در زمستان بدلیل غالب بودن مولفه سرعت ناشی از باد، موجب حرکت میعانات گازی به دور از ساحل می‌شود و در تابستان به علت پایداری بیشتر در دریا، ذرات میعانات گازی بیشتر در سطح تجمع می کنند (بخصوص ذرات بزرگتر). 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effective processes on the fate of oil slick after spill accidents in marine environment - important in numerical models of oil spill

نویسنده [English]

  • Shahla Habibi Vahed Zanjani
Electrical, Mechanical and Construction Engineering, Mechanical Engineering and Metallurgy, Standard Research Institute (SRI)
چکیده [English]

This paper presents the effective processes on the oil slick after spill accidents in sea. Processes include advection, evaporation, dissolution, photo-oxidation, sedimentation and biodegradation which are described by analytical methods. The processes can influenc and change the initial parameters of oil, including density, water content and viscosity. Spreading process play a governing role during a period of several hours after spill accidents, while the process of transforming oil slick may occur during a period of several days. Estimation of evaporation, advection and the thickness of the oil layer is used in calculating the ratio of the natural dispersion by numerical models. The evaporation and the thickness determine the lifetime of oil slick on the sea surface by many models. In addition, estimates of the layer area of ​​the slick can be used to evaluate efficiency of oil spill control methods and evaluation of their environmental impacts. The study was performed in the Assalouyeh marine region on the northern coasts of Persian Gulf, for effective processes on the fate of gas condensate slick. The results show that after spill accidents, the gas condensates transfer into the atmosphere due to evaporation and atmospheric and marine conditions, and also penetrate in the water column. Due to wind velocity, gas condensates move away from the coast in the winter and in summer due to higher stability at sea, gas condensate particles can accumulate on the surface (especially for larger particles).

کلیدواژه‌ها [English]

  • effective processes
  • oil slick
  • Marine environment
  • oil properties
  • Numerical model