کاربرد نانو جاذب جدید92 GJ- اسفنج Demospongiae خلیج فارس جهت جداسازی یون منگنز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شما ل

چکیده

در تحقیق حاضر از اسفنج رده ی Demospongiae گونه Amphimedon viridis برداشت شده از جزیره کیش در خلیج فارس به عنوان جاذب بیولوژیکی با حفره های نانو برای حذف کاتیون منگنز استفاده گردید و تأثیر پارامترهای غلظت، زمان تماس و اندازه ذره جاذب در ظرفیت جذب مورد بررسی قرارگرفت. ظرفیت جذب یون منگنز در غلظت‌های10،30، 50، 300 میلی گرم بر لیتر بر روی شیکر انجام و ظرفیت‌های جذب به ترتیب 7/0، 3، 6/6، 3/80 میلی‌گرم بر گرم بدست آمد که نشان می‌داد ظرفیت جذب با افزایش غلظت افزایش می‌یابد. همچنین ظرفیت جذب یون منگنز در غلظت‌های 10، 30 ،50 میلی گرم بر لیتر در زمان تماس 1 ساعت بدون شیکر به ترتیب 2/1، 2/4، 11 و در3 ساعت به ترتیب 2/0، 6/4 و 5/14 میلی‌گرم بر گرم بود که نشان می‌داد ظرفیت جذب با افزایش زمان تماس تغییر محسوسی نمی‌یابد. ظرفیت جذب در اندازه ذره جاذب به حالت تکه ای، mesh 70 و mesh120 به ترتیب 3/80، 6/64، 2/74 میلی گرم بر گرم بدست آمد که نشان می‌داد ظرفیت جذب در حالت تکه ای بیشتر می باشد.  نتایج این تحقیق نشان داد که ظرفیت جذب یون منگنز بدست آمده بوسیله  اسفنج خلیج فارس  3/80 میلی‌گرم بر گرم است و نسبت به ظرفیت سایر جاذب‌های طبیعی گزارش شده در حال حاضر بالاترین ظرفیت جذب منگنز را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

New nano-absorbent GJ-92 sponge, Demospongiae Persian Gulf for separation of magnesium ion application

نویسندگان [English]

  • H. Ghafourian
  • S. Javidi
  • M. Rabbani
Dep. of Marine Chemistry, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University North Tehran Branch
چکیده [English]

The Demospongiae was used in Kish Island of Persian Gulf as the biologic absorptive with nano fovea  for removing magnesium action and the effect of density, contact time and the size of the absorptive particle was studied in absorption capacity. The absorption capacity of magnesium ion in 10, 30, 50 and 300 mg /l was tested on shaker and the capacities of 0.7, 3, 6.6, 80.3 mg/g were obtained respectively which showed that the absorption capacity increases with density. In addition, the absorption of magnesium ion in the densities of 10, 30 and 50 mg/l,  in contact time of 1 hour without shaker,  were 1.2, 4.2, 11 and in 3 hours,  0.2, 4.6 and 14.5 mg/g,  which showed that the absorption capacity does not increase with contact time. The absorption capacity in absorbent size of 70 meshes and 120 meshes were 80.3, 64.6 and 74.2 mg/g respectively, which showed that the absorption capacity is more when used in pieces. The results of the present research showed that the absorption capacity of magnesium ion by Persian Gulf sponge is 80.3 mg/g and the reported ratio is higher compared to other natural absorbents and is now the highest capacity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • -nano-absorbent
  • sponge Demospongia
  • magnesium elimination
  • Persian Gulf