تاثیر عصاره گیاه آلوئه ورا (Aloe vera) بر روی فاکتورهای رشد و ضریب تبدیل غذایی در ماهی اسکار ( Astronatus ocellatus)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات کردستان، سنندج

2 بخش آبزی پروری، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران

3 گروه بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج ، سنندج

چکیده

تامین نیازهای تغذیه ای ماهیان یکی از ارکان مهم در موفقیت آمیز بودن روند پرورش و نگهداری ماهیان می باشد. از ژل آلوئه ورا با داشتن ترکیبات مفیدی مانند هشت آمینو اسید ضروری ، مونوساکارید و پلی ساکاریدها، ویتامین هاى C، 12621B، Aو E و مواد معدنی می توان به عنوان یک مکمل با ارزش و طبیعی در جیره غذایی آبزیان استفاده نمود. در این تحقیق اثر تغذیه با عصاره خام گیاه آلوئه ورا در ماهی اسکار (Astronotus ocellatus)  با میانگین وزنی  56/2 ± 57/17 گرم مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور 54 عدد ماهی در سه تیمار هر کدام با 3 تکرار منظور گردید. دو تیمار شامل غلظت­های 2 و 5 درصد عصاره خام گیاه آلوئه ورا با خوراک سایز 8/0 میلی متر شرکت بیومار مخصوص ماهیان گوشتخوار مخلوط شد. نمونه­ها به مدت 60 روز با این جیره تغذیه گردیدند. نمونه­های کنترل با خوراک فاقد عصاره آلوئه ورا تغذیه شدند. نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان داد، که سطوح شاخص های رشدی افزایش وزن،  ضریب رشد ویژه ، ضریب چاقی و کاهش ضریب تبدیل غذایی ماهی هایی که با گیاه آلوئه ورا تغذیه شده اند، دارای اختلاف معنی داری (05/0P<) در مقایسه با گروه کنترل می باشند و با افزایش میزان آلوئه ورا در گروه های آزمایشی این شاخصه ها افزایش یافتند و همچنین کاهش ضریب تبدیل غذایی شد. میزان شاخص های افزایش وزن،  ضریب رشد ویژه، ضریب چاقی و ضریب تبدیل غذایی به ترتیب به میزان (82/2± 34/3)، (04/0± 13/0)، (00001/0±0001/0) و (2/0± 12/0). به طور کلی اختلاف معنی داری برای شاخص های طول کل و میانگین رشد روزانه در بین تیمارهای حاوی آلوئه ورا با تیمار کنترل مشاهده نگردید(05/0P<). در هیچ کدام از تیمارهای آزمایشی تلفاتی مشاهده نشد. البته لازم بذکر می­باشد جیره حاوی 2 درصد آلوئه ورا هم تأثیر گذار بود، ولی بطور کلی می­توان عنوان نمود تیمار مناسب­تر تیمار حاوی 5 درصد آلوئه ورا بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Aloe vera extracts on the Growth, Feed Conversion Ratio of Oscar fish (Astronatus ocellatus)

نویسندگان [English]

  • M. A. Saeedi 1
  • A. Matinfar 2
  • B. Salimi 3
1 Dep. of Fisheries, Islamic Azad University, Kordestan Science and Research branch
2 Institute of aquaculture and fisheries research of Iran
3 Dep. of Aquatic Animal Health and Disease, Islamic Azad University, Sanandaj Branch
چکیده [English]

Nutritional needs are important in successful breeding process of the fishes. Aloe vera gel having beneficial compounds such as the eight essential amino acids, monosaccharides and polysaccharides, vitamins C, B12, B6, B2, B1, A, E and minerals, can be used as a valuable supplement and food rations used in natural aquatic environment. Effect of prescription of this crude extract of plant Aloe vera in Oscar (Astronotus ocellatus) with an average weight of 17.57 ±2.56  g were studied in this research. Therefore, 54 fish in three treatments, each with 3 repeats were used in this research. Two treatments included a concentration of 2 and 5% crude extract of Aloe vera plant which were added to the Biomar feed size of 0.8 mm used for Carnivore fishes. Samples were fed for 60 days with the fortified feed. The control sample feed were not fortified. The results indicated that feed fortification with plant extracts of Aloe vera makes a significant difference (p<0.05) in weight gain, growth factor and coefficient of obesity and reduced food conversion factor compared with controls, and increase in fortification showed an increased effect. No mortality was observed in both treatments. Fortified feed at 5% showed a better result as a whole.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oscar fish (Astronotus ocellatus)
  • aloe vera
  • Growth factors and survival
  • Feed Conversion Ratio