اثر کاربرد گیاه جعفری( Petroselinum sativum) بر شاخص های رشد قزل آلا Oncorynchus mykiss) )

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثر تغذیه پودر گیاه جعفری(Petroselinum sativum) بر روی شاخص های رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان انجام شده است. برای این منظور تعداد 6000 قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان با وزن اولیه 100 گرم در 3 تیمار و 1 گروه شاهد در 3 تکرار به مدت 60 روز مورد پرورش قرار گرفتند. ماهیان با جیره های غذایی با ترکیب پودر گیاه جعفری در غلظت های3،1 و 5 درصد تغذیه شدند.در کل دوره، بیشترین میانگین در روز آخر در نمونه های تیمار 3 با میانگین وزن 24±269 گرم و کمترین میانگین در ابتدای پرورش در گروه شاهد با میانگین وزن 29±146گرم بدست آمد. بیشترین میانگین افزایش طول در کل دوره مربوط به نمونه های تیمار 3 با میانگین افزایش طول12/2±95/24سانتی متر و کمترین میانگین مربوط به نمونه های تیمار 1 با میانگین افزایش طول941/1±4/23سانتی متر بود. بر اساس آزمون آنالیز واریانس یک طرفه، در کل دوره اختلاف معنی داری میان تیمارهای مختلف در افزایش وزن و همچنین افزایش طول بدست آمد ( 05/0P< ). با انجام تست همبستگی پیرسون ارتباط خطی بسیار قوی میان افزایش وزن با افزایش غلظت پودر گیاه جعفری و افزایش طول در کل دوره بدست آمد( 05/0P<).  با توجه به نتایج، می توان بیان نمود که احتمالا پودر جعفری می تواند مکمل مناسبی برای جیره غذایی ماهی قزل آلا باشد. در نهایت میزان 5/0 درصد پودر جعفری در جیره غذایی، به عنوان دوز مناسب برای استفاده در جیره غذایی ماهی قزل آلا در دوره های طولانی تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of parsley (Petroselinum sativum) on growth factors of Rainbow trout (Oncorynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • A. Zeinanloo
  • Z. Khoshkhoo
  • A. Vosoughi
  • E. Zeinanloo
Dept. of Fisheries, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University North Tehran Branch
چکیده [English]

This study aimed to evaluate the effect of parsley (Petroselinum sativum)on growth factors of Rainbow trout. Therefore, from August to October 2014  6,000 Rainbow trout fish of 100 grams of weight in 3 treatments and 1 control group with 3 replications were fed.  Diets consisted of 3 levels of parsley powder at 1%, 3% and 5%, respectively. In general, the highest weight was found  in the last day of  treatment number 3 samples with an average weight of 269 ±  24 g  and the lowest on the first day of the control samples with an average weight of 146 ± 29 g  The greatest increase in length was noticed in the treatment  number 3 samples with an average length of 24/95 ± 2/12 cm  and the least growth in length was observed in the samples from  treatment number 1 with an average length of 23/4 ± 1/941 cm. One-way ANOVA test with Tukey HSD test showed strong significant difference among different treatments for weight gain and growth in length (P <0/05). Pearson correlation test showed a strong linear relationship between the increase in weight and length with the increase in the concentration of the parsley powder the whole period (P <0/05). Dried parsley (Petroselinum sativum) used in the study, showed significantly strong ability to influence growth performance and be used as feed for Rainbow trout. Therefore, we can probably say that dried parsley can be a good supplement to fish diet. Finally, it was diagnosed that parsley powder at 5.0 percent in the diet, is the optimum dosage for use in feed for trout in the long term.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Powdered parsley
  • Rainbow trout
  • growth and nutrition
فراهانی، ر.، خوشخو، ژ. و شیرازی، ج.1392. روش‌های نوین آبزی پروری مدیریت پرورش ماهی قزل آلا (رنگین کمان). انتشارات نقش مهر. تهران.
نادری، م.، دادگر، ش. و مورکی، ن. 1392. اثر کاربرد گیاه جعفری (Petroselinum sativum) بر شاخص رشد ماهی کوی (Cyprinus carpio). پایان­نامه کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.
ﻧﺎﻣﺠﻮﯾﺎن، ر.، بازوند، م. و عازمی، م. ا. 1391. بررسی فیتوشیمیایی و ارزیابی اثرآنتی اکسیدانی ترکیبات موجود در عصاره‌ی لیپوفیلیک گیاه Onosma chlorotricum Boiss & Noe به روش کروماتوگرافی لایه‌ی نازک (TLC). ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪی ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ پزشکی جندیﺷﺎﭘور، وﯾﮋه­ﻧﺎﻣﻪ­ 4: 5-4.
نصرالله زاده، ا. و نویریان، ح. 1389. اثر سطوح متفاوت ریشه گیاه نی (Phragmites australis) به‌ عنوان غذای مکمل بر رشد و راندمان تغذیه کپور معمولی جوان (Cyprinus carpio). 26( 4): 497-490 .
هدایتی فرد، م. معینی، س. کیوان، ا. و یوسفیان، م. 1382. شناسایی کمی و کیفی اسیدهای چرب بافت تاسماهی ایرانی Acipenser persicus و ارزیابی اثرات انجماد بر روی آنها. همایش علمی نقش آبزیان در سلامت. شرکت سهامی شیلات ایران، صفحات 156- 140.
Abdel, A., Mostafa, Z. M., Ahmad, M. H., Mousallamy, A. & Samir, A.2009. Effect of using dried Fenugreek seeds as natural feed additives on growth performance, feed utilization, whole-body composition and entropathogenic Aeromonas hydrophila-challinge of mono sex Nile tilapia O. niloticus (L) fingerlings. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 3 (2): 1234-1245.
Ahilan, B., Nithiyapriyatharshini, A., Ravaneshwaran, K. 2010. Influence of certain herbal additives on the growth, survival and disease resistance of Goldfish, Carassius auratus (Linnaeus). Veterinary and Animal Sciences, 6(1): 5-11.
Bekcan, S., Dogankaya, L. & Cakirogullari, G. C. 2006. Growth and body composition of European catfish (Silurus glanis) fed diet containing different percentages of protein. The Israeli Journal of Aquaculture (Bamidgeh), 58 (5): 137-142.
Brock, J. A. & Main, F. 1994. A guide to the common problems and disease of cultured Penaeus vannamei. Oceanic Institute. Makapuu Point, Honolulu, Hawaii.
Hevroy, E.M., Espe, M., Waagbo, R., Sandness, K., Rund, M. & Hemre, G. I. 2005. Nutrition utilization in Atlantic salmon (Salmo salar L) fed increased level of fish protein hydrolysate during a period of fast growth. Aquaculture Nutrition, 11: 301-313.
Kamel, C. 2001. Tracing modes of action and the roles of plant extracts in non-ruminants. In:Recent advances in animal nutrition. Garnsworthy, P. C. & Wiseman, J. (Eds.). Nottingham University Press. Nottingham, UK.
Olmedo Sanchez, J. A., Curiel Flores, A. & Orozco Hernandez. J. R. 2009. The effect o a herbal growth promoter feed additive on shrimp performance. Research Journal of Biological Sciences, 4(9): 1022-1024.
Prasad, G.&  Priyanka, G.L. 2011. Effect of fruit rind extract of garcinia gummi-gutta on haematology and plasma biochemistry of catfish pangasianodon hypophthalmus. Asian Journal of Biochemistry, 6(3): 240-251.
Pratheepa, V., Ramesh, S. & Sukumaran, N. 2010. Immunomodulatory effect of Aegle marmelos leaf extract on freshwater fish Cyprinus carpio infected by bacterial pathogen Aeromonas hydrophila. Pharmaceutical Biology, 48(11): 1224–1239.
Tacon, A. G. J. 1990. Standard methods for the nutrition and feeding of farmed fish and shrimp. Argent Laboratories Press. USA.
Whittington, R. J., Marsh, I. B. & Reddacliff, L. A.  2005. Survival of mycobacterium avium subsp. paratuberculosis in dam water and sediment. Applied and Environmental Microbiology, 71:5304-5308.
Wong, P.Y.Y. & Kitts, D. D.  2006. Studies on the dual antioxidant and antibacterial properties of parsley (Petroselinum crispum) and cilantro (Coriandrum sativum) extracts. Food Chemistry, 97: 505–515.