بررسی رژیم غذایی گیش خال سفید Carangoides malabaricus در آب های استان هرمزگان (محدوده خلیج فارس)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

چکیده

برای بررسی رژیم غذایی گیش خال سفید در آب های شمال خلیج فارس ( محدوده شهر بندرعباس ) از صید تور گوشگیر طی چهار فصل از بهار 1391 تا زمستان 1391 به صورت فصلی صید شد. در کل 188 نمونه به صورت تصادفی از منطقه تخلیه صید تهیه گردید نمونه های ماهیان فریز شده در یونولیت بسته بندی شده و با هواپیما به تهران به آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده علوم و فنون دریایی واحد تهران شمال انتقال داده شد کلیه نمونه ها کالبد شکافی شده و وزن معده ، نوع محتویات معده ، وزن محتویات معده و وزن کبد مورد بررسی قرار گرفت.  نتایج حاصل از بررسی محتویات معده نشان داد که ارجحیت غذایی این ماهی در جنس ماده و نر شامل ماهی به ترتیب 85 و 86 درصد و سخت پوستان به عنوان غذای فرعی به ترتیب 15 و 14 درصد می باشد در بین نمونه ها ، پنج زاری ماهیان 53 درصد ، موتو ماهیان 41 درصد ، بزماهیان 3 درصد و گاو ماهیان 3 درصد را در ترکیب غذایی این گونه تشکیل می دادند. در بین سخت پوستان ، خرچنگ پهن 61 درصد و  میگو 39 درصد در محتویات معده یافت شد . آنالیز آماری تفاوت معنی داری را بین ارجحیت غذایی جنس نر و ماده نشان نداد(05/0 <P) . میانگین شاخص خالی بودن معده 03/62 درصد بدست آمد. گونه گیش خال سفید گونه ای گوشتخوار است و نتایج تحقیق نشان می دهد که غذای اصلی آن در منطقه مورد بررسی شامل ماهیان و سخت پوستان می باشد. این گونه جزء ماهیان نسبتا کم غذا محسوب می شود و بیشترین درصد معده های خالی در فصول بهار و پاییز بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Feeding habitat of the (Carangoides malabaricus) in northern waters of Hormozgan province (Persian Gulf)

نویسندگان [English]

  • M. Sadeghi
  • S. Abdali
  • A. Manavi
Dep. of Marine Biology Dep., Faculty of Marine Science and technology, Islamic Azad University North Tehran Branch
چکیده [English]

To review the diet of Malabar trevally (Carangoides malabaricus) in the waters north of the Persian Gulf (Bandar Abbas area), fishing gillnet was used for fishing seasonally, from spring 2012 to winter 2012. 188 samples were taken randomly evacuated fishing. Samples of frozen fish were  packed in polystyrene and were flown to Tehran and were transferred to  the laboratory at the faculty of Marine Science and Technology of  Islamic Azad University North Tehran Branch. Stomach contents analysis of 188 samples indicated that the  fishes were main food in both females and males of this species %85  and %86 respectively and followed by subsidiary food which included crustaceans,  %15 and  %14 respectively. Among fishes, Leiognathidae were the main food (%53)  , which followed by  Engraulidae (%41 ),  Mullidae (%3 ) and Gobiidae (%3 ). Among  crustaceans, shrimp (%39) and crabs (%61) were found in stomach contents. Statistical analysis on the preference feeding showed no significant difference between male and female fish. This species of fish is considered as low food consumption type and the highest percentage of empty stomach is found in spring and autumn.                                                                                                                                   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carangoides malabaricus
  • feeding habitat
  • Crustacea
  • Persian Gulf
  • Bandar Abbas