جذب زیستی فلز سنگین کروم VI توسط بیوماس خشک جلبک دریایی Padina borgeseni

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 گروه شیمی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

در این تحقیق حذف یون های فلز سنگین کروم VI از محلول آبی در شرایط آزمایشگاهی مختلف با استفاده از جلبک قهوه ای Padina borgesenni خشک به عنوان جاذب زیستی مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه ها از سواحل جزیره هنگام واقع در خلیج فارس با موقعیت جغرافیایی ۲۶ درجه و ۴۰ دقیقه شمالی و ۵۲ درجه و ۳۰ دقیقه شرقی در پاییز 1389 با غواصی scuba) ) جمع آوری و به آزمایشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال منتقل شد. پارامترهایی از جمله میزان غلظت اولیه 1000، 750، 500، 250و 125 ppm   و pH اولیه 2، 4و 7 در مدت زمان 6 ساعت بررسی شدند. میزان باقیمانده جذب توسط دستگاه جذب اتمی 240AA VARIAN انجام شد . بررسی های آماری با روش آنالیز واریانس دوطرفه در نرم افزار SPSS 14 با سه تکرار جهت مقایسه تفاوت ها و درجه معنی داری داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که، حذف کروم VI به دو عامل میزان غلظت اولیه محلول کروم در بیوماس خشک جلبک قهوه ای دریایی Padina borgesenni و همچنین میزان pH اولیه وابسته می باشد. نتایج بدست آمده نشان داد با افزایش میزان غلظت اولیه، میزان جذب افزایش یافته و میزان pH اولیه نیز عامل بسیار موثری بر فاکتور جذب می باشد. در  pH اولیه ۲ و غلظت ۷۵۰ ppm  حداکثر جذب کروم VI توسط بیوماس خشک جلبک مزبور صورت گرفت. هرچه میزان pH کمتر باشد جذب بهتر صورت می گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Biosorption of chromium (VI) from aqueous solution by dried biomass of Padina borgesenni

نویسندگان [English]

  • D. Kosari 1
  • S. Saphaeian 1
  • H. Ghaphorian 2
1 Dep. of Marine Science, Faculty of Marine Science and Technology , Islamic Azad University
2 Dep. of Marine Chemistry, Faculty of Marine Science and Technology , Islamic Azad University
چکیده [English]

In this study removal of Chromium VI from aqueous solution by marine brown algae Padina borgesenni as adsorant is concerned in different batch experiments. The samples were collected by a scuba diver from Hengam Island in Persian Gulf with longitude of 26̊ and 40̋ North and latitude of 52̊ and 30̋ East in 89 Fall and transferred to the laboratory. Parameters such as the initial Chromium concentration of the solution which were 125, 250, 500, 750, 1000 ppm, respectively, and the initial pH 2, 4, 7 in 6 hours were investigated. Determination of Chromium VI was conducted by atomic absorption, VARIAN AA 240, and the statistical analysis were performed by SPSS14. Elimination of Chromium VI depended on two prominent factors, the former was the initial Chromium VI concentration and the latter was the initial pH. The maximum uptake by dried biomass of Padina borgesenni was in pH 2 and 750 ppm. This study demonstrated that the initial pH played important role in Chromium uptake by the sorbent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biosorption
  • Chromium VI
  • Dried Padina Sp. biomass
  • Persian Gulf(Hengam Island)