برخی از شاخص های رشد کپور هندی کاتلا ((Catla catla مولد در استخر خاکی دراستان خوزستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران

3 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز

4 پژوهشکده آبزی پروری جنوب ایران

چکیده

در این مطالعه، شاخص های رشد مولدین کپور هندی کاتلا مانند درصد افزایش وزن (WG)، درصد رشد متوسط روزانه(ADG)، نرخ رشد ویژه(SGR) و ضریب چاقی (K) ، با انجام زیست سنجی و تعیین طول کل و وزن و همچنین تعیین برخی پارامتر های محیطی طی سال های 1390 تا 1391 به مدت یک سال و به طور فصلی مورد سنجش قرار گرفت. بدین منظور از تعداد 16 عدد مولد ماهی کاتلا با نسبت جنسی (1:1) که به طور تقریباً مساوی از 3 استخرخاکی 1700 متر مربعی رها سازی شده بودند، استفاده شد. استخر ها قبل از ماهی دار کردن، بوسیله کود گاوی و در طول دوره باکود شیمیایی غنی سازی شد. تغذیه مولدین نیز با جیره کنستانتره شرکت بیضا فارس در دو نوبت صبح و عصر صورت گرفت. رابطه ی همبستگی طول و وزن در ماده برابر21/3  b= و در نر93/2 b=  بدست آمد که گویای رشد ایزومتریک گونه است. این رابطه به ترتیب در ماده و نر معادل  y = 0/007x3/2165 و y = 0/0197x2/9377 بدست آمد. شاخص های رشد در کل دوره، میزانWG (ماده:27/114، نر:61/211)، ADG (ماده:08/3، نر:68/3)، SGR (ماده:09/0، نر:2/0) و ضریب چاقی که در مولدین نر و ماده بین دامنه 54/1 تا 76/1 بدست آمد. همه نتایج به دست آمده، با توجه به شرایط محیطی و فیزیولوژی ماهی، نشانگر رشد قابل قبول گونه است. فاکتور های فیزیکی و شیمیایی نیز روندی نرمال داشت. وزن و طول کل مولدین با استفاده از ترازوی دیجیتال (با دقت گرم) و خط کش بیومتری (با دقت میلی متر) اندازه گیری شد. پارامتر های محیطی به وسیله دستگاه مولتی پارامتر مدل HACH سنجیده شد. نتایج حاصله، بیانگر قابلیت سازگاری کپور کاتلا با شرایط اقلیمی استان با داشتن دوره طولانی گرما، می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Some of the growth parameters of Indian carp brooder (Catla catla) in earthen pond in Khouzestan province

نویسندگان [English]

  • S. Ayati Behbahani 1
  • H. Hosseinzadeh Sahafi 2
  • M. Khodadadi 3
  • G. Eskandari 4
1 Aquaculture Dep., Islamic Azad University, Khouzestan Science and Research Branch
2 Iranian Fisheries Research Organization, Tehran
3 Aquaculture Dep., Islamic Azad University, Ahvaz Branch
4 South Iran Aquaculture Research Center, Ahvaz
چکیده [English]

In this one year study, the growth parameters of Indian carp, broodstock Catla catla such as:
the percentage weight gain (WG), Average Daily Growth (ADG), Specific Growth Rate (SGR), condition factor (K), length and weight of biometrics and also, some environmental parameters during the 1389 to 1390 were measured seasonally. For this, 16 brood stock Catla fish, with a sex ratio of (1:1) which was almost equal, from three ponds of 1700 m2, in which they were released, were used. Ponds before stocking, were enriched by manure. Also during the period, were enriched with chemical fertilizer. Broodstock were also provided with concentrate diet (Byza fars Company) every morning and evening. The relationship between length and weight were obtained, for the females b=3/21 and for males b =2/93. This indicates that such growth is isometric. In this relationship, the female and male respectively, equivalent to y = 0.007x3.2165 and y = 0.0197x2.9377. Growth parameters for the total period was as follows: (WG) {females: 114/27, male: 211/61}; (ADG) {females: 3/08 male: 3/68}, (SGR) {females: 0/09, male: 0/2} and Obesity factor in the broodstock was between 1/54 and 1/76 respectively. On the whole, according to prevailing environmental conditions and fish physiology, growth indicator species is acceptable. Physico-chemical factors also revealed a normal process.     
The results obtained showed that the adaptability of carp Catla, with the climate condition of the province (long periods of heat) is possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indian major carp Catla
  • growth parameters
  • male and female
  • Physicochemical parameters
  • Khouzestan