تعیین وضعیت تروفی دریاچه گهر با استفاده از شاخص TLI

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 گروه بیولوژی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

دریاچه گهر تنها دریاچه مرتفع کوهستانی ایران به فرم دانه تسبیحی(Paternoster) با منشاء یخچالی می باشد. تحقیق حاضر برای اولین بار با هدف تعیین وضعیت تروفی دریاچه گهر با استفاده از شاخص TLI صورت پذیرفت. این پژوهش به مدت یک سال از اردیبهشت ماه 1389 لغایت اردیبهشت ماه 1390 با نمونه برداری ماهانه در دوره بدون یخبندان از دو دریاچه گهر بزرگ و گهر کوچک انجام شد. نمونه برداری از لایه سطحی آب(عمق 5/0متری) در دو ایستگاه، یکی در ناحیه مرکزی دریاچه گهر بزرگ و دیگری در حاشیه دریاچه گهر کوچک انجام پذیرفت. پارامترهای اندازه گیری شده به منظور تعیین تروفی دریاچه شامل کلروفیل a، عمق شفافیت، نیترات کل و فسفات کل بودند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری Excel و SPSS استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده در دریاچه کوچک، میانگین غلظت کلروفیلa برابر 96/2میکروگرم در لیتر، نیترات کل برابر 801میکروگرم درلیتر و فسفات کل برابر 3/25میکروگرم درلیتر و در دریاچه بزرگ، میانگین مقدار کلروفیلa برابر 6/1میکروگرم درلیتر، نیترات کل برابر 5/976میکروگرم درلیتر، فسفات کل برابر 2/24میکروگرم در لیتر و عمق شفافیت 8/6 متر محاسبه گردید. در بررسی ماهانه، بر اساس شاخص TLI دریاچه گهر بزرگ در وضعیت مزوتروف و دریاچه گهر کوچک در وضعیت یوتروف قرار داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of Gahar Lake Trophic Status using TLI Index

نویسندگان [English]

  • M. Ghiyas Abadi 1
  • R. Mousavi Nadushan 1
  • M.R. Fatemi 2
  • A. Jozi 3
1 Dep. of Fishery, Islamic Azad University North-Tehran branch
2 Dep. of Marine Biology, Islamic Azad University Science and Research branch
3 Dep. of Environmental Science, Islamic Azad University Science and Research branch
چکیده [English]

Gahar Lake is an unique high-mountain lake, "Paternoster" form with glacial origin. There isn’t any research on the ecology of the lake, so in order to assess trophic status of small and great Gahar lake for the first time using TLI, the present study was conducted during a period of 1 year (except 3 months of ice period) from May 1389 to May 1390. Trophical parameters, Secchi depth (SD, transparency), chlorophyll a concentration and nutrients including Total Nitrates (TN) and Total Phosphorus (TP) was sampled monthly and zooplankton assemblage was measured. For statistical analysis of data in this study, we used the SPSS and Excel softwares. Based on the study of small Gahar lake, mean concentration of chlorophyll was 2.96µg.l-1, TN 801µg.l-1 and TP 25.3µg.l-1. In great Gahar lake, mean concentration of chlorophyll was 1.6µg.l-1, TN 976.5µg.l-1, TP 24.2µg.l-1 and mean value of secchi depth was 6.8m.
According to TLI, the great Gahar Lake belongs to status of Mesotrophic level and the small Gahar Lake to Eutrophic level of the trophic scale.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gahar Lake–Paternoster Lake –Trophic status–TLI(Burns et al
  • 2000)-Lorestan Province