اثر چغندر لبویی (Beta vulgaris) و کلم برگ قرمز (Brasissica oleracea) بر شاخص‌های رشد ماهی گلدفیش (Carassius auratus)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 گروه منابع طبیعی، واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، سوادکوه، ایران

چکیده

در این تحقیق، تأثیر خوراکی چغندر لبویی (Beta vulgaris) و کلم برگ قرمز (Brasissicaoleracea) که دارای بتاکاروتن طبیعی می­باشند، بر روی رشد ماهی گلدفیش (Carassius auratus) با سطوح مشخص (1 ، 3 و 5 درصد) مورد مطالعه قرار گرفته است. 120 عدد ماهی گلدفیش با میانگین وزنی 008/0±14/5گرم به صورت تصادفی در دوازده آکواریوم معرفی و در سه گروه و هر گروه با سه تکرار مورد آزمایش قرار گرفت. در پایان دوره شصت روزه پرورش، شاخص های رشد در ماهی های تغذیه شده با جیره­های آزمایشی بررسی شد. مقایسه میانگین صفات در تیمارهای مختلف نشان داد که تیمار حاوی یک درصد چغندر لبویی، بیشترین افزایش وزن و بهترین ضریب رشد ویژه را داشت و اختلاف معنی دار بین تیمارها مشاهده شد (05/0P<) ولی افزایش وزن و ضریب رشد ویژه تیمار حاوی یک درصد چغندر لبویی با تیمار شاهد اختلاف معنی­داری نداشت (05/0P).بیشترین میزان غذای مصرفی در ماهیان تغذیه شده با تیمار 5 درصد کلم و کمترین آن در تیمار یک درصد چغندر لبویی مشاهده شد، در حالی که بین سایر تیمارها اختلاف معنی­داری مشاهده نشد (05/0P). کمترین میزان ضریب تبدیل غذایی در ماهیان تغذیه شده با جیره یک درصد چغندر لبویی بدست آمد که اختلاف معنی­داری با ماهیان تیمار 5 درصد کلم­برگ قرمز معادل با بیشترین میزان ضریب تبدیل غذایی، داشت (05/0P<).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of beet (Beta vulgaris) and cabbage (Brasissica oleracea) on the growth performance (factors) of goldfish (Carassius auratus)

نویسندگان [English]

  • M. Khodadadi 1
  • M. Shapoori 2
  • M. Javaheri Baboli 1
  • R. Alamdari 1
1 – Dept. of Fisheries, Islamic Azad University, Ahvaz Branch
2 Dept of Natural Resources, Islamic Azad University, Savadkooh Branch
چکیده [English]

In this study, the effects of oral administration of beet (Beta vulgaris) and cabbage (Brasissica oleracea) as a natural β-carotene source in levels of 1,3and 5 percent on the growth performance of carassius auratus were evaluated.  One hundred and twenty Carassius auratus with average weight of 5.14 ± 0/008 gwere randomly assigned to 12 aquariums (10 fish per each). At the end of growth trial of 60days, some growth indices were analyzed. Comparison of factors by Duncan test demonstrated that diet containing 1 percent beet showed better condition for weight gain and SGR with a significant difference compared to other treatments(p<0.05). Analysis showed higher and lower food intake in diet containing 5 percent cabbage  and 1 percent beet levels respectively, while no significant difference was observed  between other treatments(p>0.05). The lowestfood conversion ratio was observed in fish fed with diet containing 1 percent beet which showed a significant difference compared to diet containing  5 percent cabbage (p<0.05), which had the highest food conversion factor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carassius auratus
  • cabbage
  • beet
  • growth rate