بررسی رابطه طولی و وزنی خرچنگ دراز آب شیرین (Astacus leptodactylus) در سد شیان استان کرمانشاه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم وفنون دریایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد کرمانشاه

2 گروه شیلات دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران شمال

چکیده

این تحقیق از شهریور ماه سال 1389 تا مرداد ماه سال 1390 به مدت یکسال به منظور بررسی رابطه طول و وزن خرچنگ دراز Astacus  leptodactylus رها سازی شده در سد شیان استان کرمانشاه انجام گرفت . نمونه برداری به صورت ماهانه صورت پذیرفت و در مجموع 182 عدد خرچنگ شامل  126 عدد نر و 56 عدد ماده صید گردید. نسبت جنسی نربه ماده درخرچنگ های صید شده 25/2به1(نر ، ماده= 69/0، 31/0) محاسبه گردید.   میانگین طول کل خرچنگهای دراز ماده و نر به ترتیب 99/12   86/133و93/13  80/137 میلی متر بدست آمد و اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد بین آنها مشاهده گردید (05/0>P) حداکثرطول خرچنگ نروماده به ترتیب 182و160میلی مترثبت شد.همچنین میانگین وزن خرچنگ های دراز ماده و نر به ترتیب 15/24 21/75 و 57/33  98/91 گرم اندازه گیری گردید که اختلاف معنی داری در سطح 1 درصد بین آنها وجود داشت (01/0>P).حداکثر وزن خرچنگ نر و ماده به ترتیب 244و120گرم بود. در این تحقیق طول و وزن خرچنگ های نر بیشتر از ماده ها بود.
                                                                          
رابطه طولی و وزنی خرچنگهای صید شده در سدشیان  14/2L52/256 W=بدست آمد.       
این تحقیق از شهریور ماه سال 1389 تا مرداد ماه سال 1390 به مدت یکسال به منظور بررسی رابطه طول و وزن خرچنگ دراز Astacus  leptodactylus رها سازی شده در سد شیان استان کرمانشاه انجام گرفت . نمونه برداری به صورت ماهانه صورت پذیرفت و در مجموع 182 عدد خرچنگ شامل  126 عدد نر و 56 عدد ماده صید گردید. نسبت جنسی نربه ماده درخرچنگ های صید شده 25/2به1(نر ، ماده= 69/0، 31/0) محاسبه گردید.   میانگین طول کل خرچنگهای دراز ماده و نر به ترتیب 99/12   86/133و93/13  80/137 میلی متر بدست آمد و اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد بین آنها مشاهده گردید (05/0>P) حداکثرطول خرچنگ نروماده به ترتیب 182و160میلی مترثبت شد.همچنین میانگین وزن خرچنگ های دراز ماده و نر به ترتیب 15/24 21/75 و 57/33  98/91 گرم اندازه گیری گردید که اختلاف معنی داری در سطح 1 درصد بین آنها وجود داشت (01/0>P).حداکثر وزن خرچنگ نر و ماده به ترتیب 244و120گرم بود. در این تحقیق طول و وزن خرچنگ های نر بیشتر از ماده ها بود.
                                                                          
رابطه طولی و وزنی خرچنگهای صید شده در سدشیان  14/2L52/256 W=بدست آمد.       

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Survey of length - weight relationship of Astacus leptodactylus in shian dam Kermanshah province

نویسندگان [English]

  • P. Heshmatzad 1
  • B. Mokhayer 2
  • H. Emadi 2
1 Dept. of Fisheries, Facculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University Tehran North Branch
2 Dept. of Fisheries, Facculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University Tehran North Branch
چکیده [English]

This research was done on Astacus leptodactylus in Shian Reservoir of Kermanshah province from September 2010 to August 2011. The purpose of this research was survey on length - weight of Astacus leptodactylus. Total specimens were 182 crayfish (Astacus leptodactylus), including 126 male & 56 female from Shian lake dam. The sex ratio observed was 2.25:1(males /females). The average length in female and male were 133.86 12.99 &137.80 13.93 mm respectively, so there were significant difference between them (P<0.05).Maximum length measured in males and females were 182 &160 mm respectively. Also the average weight for male and female crayfishes were 75.21 24.15 & 91.9833.57 gr respectively. There were significant differences between them (P<0.01).Maximum weight between male and female crayfishes were 244 &120 gr.In this research length and weight of male crayfish were more than that of the female crayfish.The function coefficients obtained between them length and weight crayfish was from 2.1 Shian dam W=  256.52
                                

کلیدواژه‌ها [English]

  • Astacus leptodactylus
  • length relationship
  • weight
  • Shian Resorvor
  • Kermanshah