مقایسه زمان اولین تقسیم سلولی میتوز در جنین قزل آلای رنگین کمان (oncorhynchus mykiss) نژاد فرانسه و مولدین موجود در اردبیل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 گروه بیولوژی دریا ، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

این مطالعه برای تعیین فاصله زمانی اولین تقسیم میتوزی یا(FCI) First Cleavage Interval  در دو گروه مولدین نژاد فرانسه و  مولدین موجود در اردبیل  به منظور تنظیم زمان القاء شوک برای به حداکثر رساندن میزان القاء تتراپلوئیدی و افزایش میزان بقاء در لاروهای شوک دیده انجام گردید. برای انجام این تحقیق از تخم های دو گروه مولدین نژاد فرانسه و اردبیل استفاده گردید و 7 ساعت پس از لقاح به فاصله زمانی 10 دقیقه تا 10 ساعت پس از لقاح و در هر بار به تعداد 10 عدد تخم نمونه برداری شد. نمونه ها با محلول فیکساتیو (داویدسون) فیکس شدند. فاصله زمانی اولین تقسیم میتوزی یا  FCI  زمانی در نظر گرفته شد که 50 درصد تخم ها به مرحله تقسیم رسیدند و در بررسی میکروسکوپی، این مرحله، زمانی در نظر گرفته شد که خط میانی تقسیم ظاهر شد. پس از بررسی نمونه ها میانگین FCI برای مولدین نژاد فرانسه 560 دقیقه پس از لقاح و برای مولدین موجود در اردبیل 570 دقیقه پس از لقاح برآورد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the first mitotic cell division in French Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) embryo and existing brood stock in Ardebil

نویسندگان [English]

  • G. Bishkol 1
  • S. Safaeian 2
  • H. Negarestan 1
  • M. R. Nowruz Fashkhami 3
1 Dept. of Fisheries, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, Tehran North Branch
2 Dept. of Marine Biology, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, Tehran North Branch
3 International Sturgeon Research Institute. Agricultural Research Education and Extension Organization(AREEO)
چکیده [English]

This study was carried out to determine the first mitotic interval or First Cleavage Interval (FCI) between French origin and the brood stocks existing in Ardabil to adjust the shock induction time. In addition, the aim was to maximize tetraploid induction and increase the survival rate of shock-treated larvae. To this end, two groups of eggs, brood stocks of French origin and the brood stocks existing in Ardabil were used. Seven hours after fertilization with intervals of 10 minutes to 10 hours, 10 eggs were sampled.  This was repeated after each fertilization. Prior to transportation of samples to the lab, they were fixed using Davidson fixative solution. Time interval or the FCI was considered the time that 50% of the eggs reached the cleavage stage. The FCI was determined through microscopic analysis of the eggs and was identified as the time at which the midline appeared in the embryo. After examining the samples, the average FCI for the French race was determined to be 560 minutes after the fertilization; whereas, this time for the brood stocks existing in Ardabil was 570 minutes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rainbow trout
  • tetraploid induction
  • mitosis
  • FCI