بررسی جذب رنگ اسیدی زرد 17 از محلول آبی با استفاده از نانوتیوب‏های کربنی چند جداره

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

صنایع نساجی و رنگرزی از صنایع مهم و پایه هر کشوری بوده و مادر بسیاری از صنایع دیگر محسوب می‌گردد. در این گونه صنایع بهدلیل استفاده از انواع رنگ‌ها در فرآیندهای مختلف تولید و پردازش محصولات، فاضلاب حاصل نیز به شدت رنگی بوده و می‌بایست قبل از تخلیه به محیط زیست تصفیه گردد. در پژوهش حاضر، پتانسیل جذب نانوتیوب‏های کربنی چند جداره در جداسازی رنگ اسیدی زرد 17از محلول آبی با استفاده از روش جذب و روش پاسخ سطح جهت بهینه سازی و مدلینگ فرایند بررسی شده است. آزمایش ها به صورت پیوسته (ارلن های 100 میلی‏لیتری) و در مقیاس آزمایشگاهی با تعیین میزان رنگ جذب شده  باتوجه به روش پاسخ سطح و روش طراحی مرکب مرکزی صورت پذیرفت.  نتایج این مطالعه نشان داد کهاثر غلظتاولیه رنگو میزان به کار رفته نانوتیوب کربنی،فاکتورموثربرفرایندجذب رنگ از محیط آبی میباشد. بهترینشرایطبرایجذب رنگ زمان تعادل 30 دقیقه، غلظت رنگ اولیه 45 /24 میلی‏گرم در لیتر و دوز جاذب 47/75 میلی‏گرم در 100 میلی‏لیتر با حداکثر راندمان حدود 27/98 درصد می باشد.  با توجه به نتایج می توان گفت که استفاده از ناتیوب‏های کربنی در جذب رنگ ار محلول‏های آبی با بازدهی بالایی قابل اجراست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Removal evaluation of Acid Yellow 17 Dye from aqueous solution by multi-wall carbon nanotubes

نویسندگان [English]

  • N. Pourjavad
  • N. Majidian
  • M. Samipourgiri
Chemical Engineering Dept., Islamic Azad University Tehran North Branch
چکیده [English]

Textile industries have been one of the important and basic industries of every country and are the mother of many other industries. In this type of industries due to the use of various dyes in different processes of production and product processing, the produced wastewater has also been highly colored and it must be refined before being discharged to the environment. In this study potential adsorption of multi-wall carbon nanotubes on separating Acid Yellow 17 dye from aqueous solution using adsorption method, surface response method for optimization and process modeling,was investigated. Tests were performed discontinuously (100ml flasks) and at laboratory scale by determining amount of absorbed color according to surface response method and central composite design method. The results showed that the effect of initial dye concentration and amount used of carbon nanotube are efficient factors on dye absorption process from aqueous environment. The best conditions for color adsorption are equilibrium time of 30 minutes, initial dye concentration of 24/45 mg per liter and adsorbent dose of 75/47 mg in 100 ml with a maximum efficiency of about 98/27 percent. According to the results obtained from this study, color adsorption from aqueous solutions, using carbon nanotubes is feasible with high efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Colored wastewater
  • Modeling
  • Adsorption
  • multi-wall carbon nanotube
  • acid yellow 17 dye