ارزیابی میزان فلزات سنگین (مس، روی و سرب) در بافت عضله ماهی سوف حاجی طرخان (Perca fluviatilis) در تالاب امیرکلایه و بررسی ارتباط آن با عوامل بیومتریک

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

2 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان

3 گروه اکولوژی، پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی ایران، بندر انزلی، گیلان

چکیده

      در این مطالعه غلظت فلزهای سنگین مس، روی و سرب در بافت عضله ماهی سوف حاجی طرخان در تالاب   امیر کلایه در زمستان 1389 و بهار 1390 اندازه گیری و با حد مجاز استانداردهای جهانی مقایسه شد. پس از آماده سازی و هضم نمونه ها، غلظت فلزهای مس، روی و سرب توسط دستگاه جذب اتمی، مدل SHIMADZU AA/680 اندازه گیری شد. میانگین غلظت مس، روی و سرب در بافت عضله ماهی به ترتیب برابر 03/0±475/0، 22/0±88/1 و 04/0±28/0 میکروگرم بر گرم وزن خشک بود. نتایج حاصل از تحلیل آماری نشان داد همبستگی مثبت بین وزن و طول کل ماهی با مقدار (مس و روی) در بافت عضله وجود دارد(05/0P<)، اما بین میزان تجمع فلز سرب و سه عامل (وزن، طول کل و سن) همبستگی وجود نداشت (05/0<P). همچنین بین دو فصل در میزان عنصر سرب اختلاف معنی دار مشاهده شد(05/0P<). نتیجه این تحقیق نشان داد که میزان غلظت فلزهای سنگین (مس، روی و سرب) در بافت عضله این ماهی کمتر از استانداردهای جهانی بوده و برای مصرف خوراکی مناسب است. برای آنالیز داده ها از نرم افزارSPSS 13  استفاده شد. جهت بررسی آماری فلزات موجود در بافت ماهیان از آزمون Independents-Sample T test  در سطح 5 درصد استفاده گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of results of 2 three-dimensional numerical models to predict the movement of oil slick from an accidental spill in the Singapore Strait

نویسندگان [English]

  • J. Khoshkhoo 1
  • H. Khara 2
  • H. Babaei 3
  • M. Pedram Jarf 1
1 Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, Tehran North Branch
2 Faculty of Marine Science, Islamic Azad University, Lahijan Branch
3 National Inland Water Aquaculture Research Institute, Bandar Anzali
چکیده [English]

This paper presents a three- dimensional numerical model for prediction of the
movement of oil slicks from a spill accident in the Strait of Singapore. The results of
this model are compared with the results of the model which was run by Chao et al.
This model has previously been developed for prediction of movement of gas
condensates from spill accidents in the Assalouyeh marine Oil and Gas region and
has achieved good results. The model is simulated based on the solution of the
Navier-Stokes and the continuity equations. For the solution of advection term an
upwind weighted multidimensional positive definite advection transport algorithm
(MPDATA) used. This algorithm uses an explicit finite difference scheme with an
anti-diffusive velocity for equilibrium diffusion. Comparison of the results of the two
models showed good consistency that is considered for the introduced model as a
reliable verification.

کلیدواژه‌ها [English]

  • three-dimensional numerical model
  • the Straits of Singapore
  • Oil spill
  • MPDATA