بررسی اثر دارچین (Cinnamomum zeylanicm) بر شاخص‌های رشد، ضریب تبدیل غذایی و نرخ بازماندگی در ماهی گرین ترور(Andinocara rivulatus)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران

3 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

4 مرکز تحقیقات ماهیان سردابی کشور، تنکابن

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی اثرات پودر ­دارچین به عنوان مکمل رشد با توجه به خاصیت آنتی­اکسیدانی آن در جیره غذایی ماهی­ گرین­ترور(Andinocara rivulatus) بر شاخص رشد، ضریب تبدیل غذایی و نرخ بازماندگی بود. بدین منظور تعداد 180 قطعه ماهی­گرین­ترور(با میانگین وزن 5/0± 1گرم) به چهار تیمار در سه تکرار(هر تکرار شامل 12 بچه ماهی) تقسیم شد. تیمارهای آزمایشی بر اساس چهار جیره غذایی، به ترتیب حاوی 1/0، 2/0، 3/0 و 1 درصد پودر دارچین و جیره شاهد فاقد پودر­دارچین تهیه گردید. طول دوره آزمایش 98 روز بود. شاخص های رشد شامل: افزایش وزن و طول، میزان رشد ویژه وزنی و ضریب چاقی محاسبه شد. همچنین ضریب تبدیل غذایی و نرخ بازماندگی در هر تیمار اندازه گیری گردید. داده­های جمع آوری شده از نقطه نظر پراکنش نرمال بررسی گردید و متناسب با وضعیت پراکنش داده­ها از آزمونOne-Way ANOVA  وKruskal-Wallis استفاده شد. بر اساس نتایج تحقیق حاضر هر چند سطوح مختلف پودر دارچین در جیره غذایی تفاوت معنی ­داری را بر روی شاخص­های وزن و طول نهایی ایجاد نکرد(05/0<P). اما بچه ماهیان تغذیه شده با جیره غذایی حاوی 1 درصد دارچین با میانگین وزن نهایی(07/0±78/10) گرم بیشترین افزایش را نسبت به گروه شاهد با میانگین(85/0±54/8) گرم نشان داد(05/0<P) طول نهایی نیز در تیمار T4با میانگین طول نهایی(65/3±52/94) میلی متر بالاتر از نمونه تیمار شاهد با میانگین طولی(68/4±56/82) میلی متر قرار گرفت(05/0<P). در شاخص رشد ویژه وزنی فقط تیمار T4 با میانگین رشد ویژه وزنی(05/0±26/2) دارای اختلاف معنی دار با گروه شاهد با میانگین رشد ویژه وزنی (49/0±85/1) بود(05/0>P). و تیمارT3 با میانگین رشد ویژه وزنی(12/0±.13/2) دارای کمترین مقدار رشد ویژه وزنی نسبت به گروه شاهد بود ولی این اختلاف معنی دار نبود(05/0<P). اثر سطوح مختلف دارچین در جیره بر ضریب تبدیل غذایی به این صورت بود که تیمار T4 با میانگین(05/0±27/1) و تیمارT1 با میانگین(18/0±95/1) به ترتیب در پایین ترین سطح و در بالا ترین سطح نسبت به گروه شاهد با میانگین ضریب تبدیل غذایی(49/0±16/3) قرار گرفت، و در بین تیمارهای تغذیه شده با جیره حاوی دارچین در میزان ضریب تبدیل غذایی تنها تیمار T4دارای اختلاف معنی دار با گروه شاهد بود(05/0>P). نتایج بدست آمد در شاخص ضریب چاقی، هیچ گونه اختلاف معنی ­داری بین تیمارها تغذیه شده با جیره حاوی دارچین با گروه شاهد را نشان نداد .ولی تیمارT4 با میانگین(17/0±21/1) و تیمارT1 با میانگین(01/0±10/1) به ترتیب در بالاترین و پایین­ترین سطح  در میزان ضریب چاقی نسبت به تیمار شاهد با میانگین(92/0±19/1) قرارگرفت(05/0<P) .در میزان بازماندگی هیچ گونه اختلاف معنی دار بین تیمارهای تغذیه شده با دارچین و گروه شاهد دیده نشد(05/0<P) هرچند این اختلاف معنی­دار نبود ولی حداکثر میزان بازماندگی مربوط به تیمارT2 و تیمار T4 معادل100 درصد بازماندگی بود و کمترین میزان باز­ماندگی مربوط به گروه شاهد با میانگین(1/0±22/97) بود(05/0<P).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the effects of cinnamon (Cinnamonum zeylanicm) powder on growth indices, specific growth rate and survival rate of Green Terror (Andinocara rivulatus)

نویسندگان [English]

  • N. Mooraki 1
  • Y. Roozy 1
  • S. J. Zorrieh Zahra 2
  • S. Safi 3
  • M. Haghighi 4
1 Dep. of fisheries, Faculty of Marine Science & Technology, Islamic Azad University, Tehran North Branch
2 Iranian Fisheries Research Organization
3 Dep. of Pathobiology, Faculty of Specialized Veterinary Sciences, Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch
4 Coldwater Fishes Research Center, Tonekabon
چکیده [English]

The aim of this study was to Investigate the antioxidant effects of cinnamon powder
as a growth additive in the diet of Green Terror Andinoacara rivulatus on growth
performance, feed conversion ratio and survival rate. For this purpose, a total of 180
Green Terror fries (mean initial weight of 1.00± 0.5 g) were divided into five
treatments (each treatment with three replicates and each replicate with 12 fry).
Experimental treatments were fed with four diets with concentrations of 0.1, 0.2, 0.3
and 1 percent of cinnamon powder compared to the control group (without cinnamon
powder) for 98 days. Growth parameters were calculated including weight gain
(WG), length gain (LG), specific growth rate (SGR), feed conversion ratio (FCR),
condition factor (CF), and survival rate (SR) in each treatment. The Data were
analyzed in after normal distribution test by using one way ANOVA and Kruskal-
Wallis tests. According to the research results, different levels of cinnamon powder
did not show significant statistical differences (P<0.05). But, there were significant
differences in final weight gain and length gain between fish fed with one percent of
cinnamon powder compared with the control group (p>0.05). The fry fed with diets
containing 1% of cinnamon powder with final mean weight (10.78±0.07 g) showed
the most weight gain compared to control group with a mean weight gain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Andinocara rivulatus
  • cinnamon (Cinnamonum zeylanicm) powder
  • Growth indices
  • Diet